Vytvoriť faktúru

MAGNET PRESS, SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAGNET PRESS, SLOVAKIA
IČO 31356958
DIČ 2020295948
IČ DPH SK2020295948
Dátum vzniku 31 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAGNET PRESS, SLOVAKIA
Šustekova 8
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 809 552 €
Zisk 7 292 €
Aktíva 1 251 603 €
Vlastný kapitál 369 021 €
Kontaktné informácie
Email casopisy@press.sk
Webová stránka http://www.press.sk
Phone(s) +421267201910, +421267201911, +421267201914, +421267201915, +421267201921, +421267201922, +421267201931, +421267201933, +421267201941, +421267201945, +421267201951, +421267201952, +421267201953
Fax(es) 0267201910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,035,582
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 534,668
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 16,488
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,200
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 10,288
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 291,098
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,840
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 264,315
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,943
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 227,082
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 100,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,430
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 23,652
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 100,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 541,251
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47,149
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 633
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 46,516
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 268,538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 268,111
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,111
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 427
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 225,564
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,389
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 222,175
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -40,337
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,808
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -47,149
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,035,582
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 376,315
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 35,001
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 35,001
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 19,532
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,224
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,224
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 16,597
2. Ostatné fondy (427, 42X) 16,597
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 3,330
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 3,330
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 287,339
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 287,339
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,292
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 307,461
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,048
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 972
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,648
12. Odložený daňový záväzok (481A) -1,572
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 290,065
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 203,885
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,885
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,137
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,239
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,804
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,348
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,348
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 351,806
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 10,758
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 341,048
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,776,018
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,809,552
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,537,384
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 226,280
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 36,965
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,923
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,790,941
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,118,942
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,663
D. Služby (účtová skupina 51) 356,639
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 198,735
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 137,728
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51,111
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,896
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,490
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 54,853
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 54,853
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,004
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,615
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,611
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 279,385
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,434
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 248
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 248
XII. Kurzové zisky (663) 3,186
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,006
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,131
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,131
O. Kurzové straty (563) 3,894
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,981
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,572
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,039
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,747
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,963
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -216
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356958 DIČ: 2020295948 IČ DPH: SK2020295948
 • Sídlo: MAGNET PRESS, SLOVAKIA, Šustekova 8, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RSDr. Zdeněk Úšela, CSc. Krásnohorská 10 Bratislava 31.08.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RSDr. Zdeněk Úšela, CSc. 35 000 € (100%) Krásnohorská 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti osobnej a nákladnej prepravy;
   23.07.2013Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   12.03.2010Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   12.03.2008Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a športových verejných leteckých podujatí
   30.01.2007Nové sidlo:
   Šustekova 8 Bratislava 851 04
   29.01.2007Zrušené sidlo:
   nám. SNP 12 Bratislava 811 06
   21.11.2003Noví spoločníci:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.08.1993
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   21.08.2001Noví spoločníci:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   20.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   13.09.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   08.11.1999Nové predmety činnosti:
   kopírovacie a rozmnožovacie služby
   Noví spoločníci:
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   29.07.1998Noví spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   07.05.1997Nové predmety činnosti:
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   08.06.1994Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť, sprostredkovanie inzertných služieb
   Noví spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   07.06.1994Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ján Kuba Tehelná 13 Bratislava
   31.08.1993Nové obchodné meno:
   MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. SNP 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače, kníh;
   poradenská činnosť v oblasti kultúry a umenia;
   podnikateľské poradenstvo v oblasti vydavateľkej, publikačnej činnosti, polygrafie, reklamy, obchodu;
   sprostredkovanie prevodu autorských práv a práv výkonn. umelcov;
   organizovanie kultúrno - spoločenských a umeleckých aktivít;
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov;
   sprostredkovanie v oblasti osobnej a nákladnej prepravy;
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ján Kuba Tehelná 13 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava