Vytvoriť faktúru

Ascendum Stavebné stroje Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ascendum Stavebné stroje Slovensko
IČO 31357083
DIČ 2020350981
IČ DPH SK2020350981
Dátum vzniku 26 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ascendum Stavebné stroje Slovensko
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 484 135 €
Zisk 63 626 €
Aktíva 1 593 159 €
Vlastný kapitál 1 127 663 €
Kontaktné informácie
Email miroslav.primus@volvo.com
Phone(s) 0243643421, 0243643422
Mobile phone(s) 0905533861, 0905882289, 0915988895
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,789,978
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 345,850
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 345,850
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 345,850
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,429,884
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 876,151
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,180
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 21,870
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 853,101
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 94,598
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 94,598
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,411,309
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,407,347
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,407,347
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,962
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,826
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,291
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 45,535
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,244
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,038
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10,206
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,789,978
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,191,289
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,191
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,191
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,324,625
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,941
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,941
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -234,094
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -234,094
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 63,626
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,555,526
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 296
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 296
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 39,773
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 39,773
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,305,273
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,026,462
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,026,462
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,125
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,988
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 222,698
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 210,184
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 76,011
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 134,173
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 43,163
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,172
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 24,556
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 16,435
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,488,278
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,484,135
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,386,397
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 543,891
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,871
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 446,672
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 111,046
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,459,556
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,505,104
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 108,849
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -41,240
D. Služby (účtová skupina 51) 522,971
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 670,352
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 514,415
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 147,763
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,174
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,394
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 146,438
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 128,330
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 18,108
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 497,451
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -102
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,339
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,579
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 830,733
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 277
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 272
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 272
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,653
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,974
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 11,974
O. Kurzové straty (563) 107
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 572
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,376
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,203
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -51,423
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 41,975
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -93,398
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 63,626
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016