Vytvoriť faktúru

ARETS GRAPHICS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARETS GRAPHICS
IČO 31357130
DIČ 2020336285
IČ DPH SK2020336285
Dátum vzniku 30 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARETS GRAPHICS
Kyjevská 2
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 599 165 €
Zisk 7 567 €
Aktíva 1 015 506 €
Vlastný kapitál 330 116 €
Kontaktné informácie
Email arets@arets.sk
Phone(s) 0254789549
Fax(es) 0254788827
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,102,233
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 584,371
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 584,371
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 21,834
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 407,946
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 154,591
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 515,840
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 90,158
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,483
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 88,675
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 42,145
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42,145
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,145
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 378,110
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 378,062
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 378,062
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,427
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,514
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,913
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,022
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,994
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,102,233
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,958
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,898
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,241
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,241
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 293,949
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 293,949
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,567
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 786,275
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 59,424
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 33,190
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 174
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 26,060
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 378,496
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 290,134
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 290,134
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,090
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,694
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,436
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,783
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48,359
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 138,899
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 138,899
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 209,456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,527,469
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,599,165
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,526,387
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,082
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 61,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,029
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,577,649
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,148,739
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,863
D. Služby (účtová skupina 51) 150,560
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 143,663
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 103,596
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,464
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,603
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,109
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 75,397
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 75,397
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,020
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,298
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,516
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 201,307
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,527
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,500
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,500
O. Kurzové straty (563) 120
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,907
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,514
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,002
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,435
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,435
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,567
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357130 DIČ: 2020336285 IČ DPH: SK2020336285
 • Sídlo: ARETS GRAPHICS, Kyjevská 2, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miloš Kuklovský Jamnického 5 Bratislava 841 05 11.06.1998
  Ing. Roman Kuklovský Sliačska 1/E Bratislava 831 03 30.08.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miloš Kuklovský 2 324 € (35%) Jamnického 5 Bratislava 841 05
  Ing. Roman Kuklovský 2 324 € (35%) Sliačska 1/E Bratislava 831 03
  Ing. Alexander Kuklovský 1 992 € (30%) Psáry 252 44 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.02.2007Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   výstavnícka činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Sliačska 1/E Bratislava 831 03
   Ing. Alexander Kuklovský Do polí 449 Psáry 252 44 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Sliačska 1/E Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.08.1993
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03
   Ing. Alexander Kuklovský Třeboradická 1070/37 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 30.08.1993
   08.07.2005Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Jamnického 5 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Jamnického 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.06.1998
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 30.08.1993
   07.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 11.06.1998
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.1993
   02.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 11.06.1998
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.1993
   01.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   28.11.2000Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   Ing. Alexander Kuklovský Třeboradická 1070/37 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   27.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Drška Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   13.10.1999Nové obchodné meno:
   ARETS GRAPHICS spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Drška Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1999Zrušené obchodné meno:
   ARETS GRAPHICS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   25.06.1998Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   24.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   30.08.1993Nové obchodné meno:
   ARETS GRAPHICS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kyjevská 2 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie nákupu a výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika