Vytvoriť faktúru

BPT LEASING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BPT LEASING
IČO 31357814
DIČ 2020321919
IČ DPH SK2020321919
Dátum vzniku 15 Septembra 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BPT LEASING
Drieňová 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 544 839 €
Zisk 2 881 517 €
Aktíva 23 030 383 €
Vlastný kapitál 20 877 740 €
Kontaktné informácie
Email info@bptleasing.sk
Webová stránka http://www.bptleasing.sk
Phone(s) +421248705013, +421243412222, +421248705011
Mobile phone(s) +421911456855, +421917561601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,849,717
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 374,532
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 374,532
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 201,982
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 172,550
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,457,472
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 818,241
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 818,241
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,962,781
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,545,510
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 417,271
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,030,718
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,432
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,432
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,019,286
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 64,260
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 64,260
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,581,472
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 206
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,581,266
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,713
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,658
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 13,055
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,849,717
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,013,037
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,779,800
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,779,800
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,828,119
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,828,119
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -152,448
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -152,448
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,676,049
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,676,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,881,517
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 832,958
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 36,786
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,861
12. Odložený daňový záväzok (481A) 32,925
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,814
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,814
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 774,319
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 134,688
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,688
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 214,485
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,120
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 405,802
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,224
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,039
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,039
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,722
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,190,989
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,544,839
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,461,540
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 221,491
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 857,108
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,485,666
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,550,331
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,041
D. Služby (účtová skupina 51) 177,043
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 549,220
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 495,019
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,627
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,974
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,236
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 56,002
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 56,002
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,997
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,111,975
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218,771
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,059,173
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -65,384
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,673,019
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 2,551
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 2,551
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,484,229
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,484,229
XII. Kurzové zisky (663) 103
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,186,136
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,318
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,314
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,314
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 35,004
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,635,701
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,694,874
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 813,357
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 297,019
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 516,338
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,881,517
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357814 DIČ: 2020321919 IČ DPH: SK2020321919
 • Sídlo: BPT LEASING, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Zubaľ predseda Vajnorská 2 Bratislava 831 04 16.02.2004
  Ivan Zubaľ člen V záhradách 6 Bratislava 811 02 16.02.2004
  Ing. Pavol Mihál Toryská 25/5058 Bratislava 821 07 05.05.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Mihál Toryská 25/5058 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.05.2008
   20.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   26.01.2007Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta
   16.06.2006Nové obchodné meno:
   BPT LEASING, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom bez potreby udelenia bankového povolenia
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   15.06.2006Zrušené obchodné meno:
   BPT LEASING, akciová spoločnosť v skratke BPT LEASING, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   leasing
   07.05.2004Nové predmety činnosti:
   finančný a operatívny lízing v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené s lízingom
   11.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 16.02.2004
   Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 6 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   10.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava Vznik funkcie: 21.01.2003 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   Ing. Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   JUDr. Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 2029/6 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   18.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava Vznik funkcie: 21.01.2003 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   Ing. Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   JUDr. Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 2029/6 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   17.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Koloman Kertész Ludanská cesta 27 Levice
   Ing. Jozef Klimo Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Milan Svocák Beniakova 28 Bratislava
   Ing. Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 2029/6 Bratislava
   03.01.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klimo Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Milan Svocák Beniakova 28 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kubaliak Hradby 15 Brezno 977 01
   Ing. Jaroslav Mašek Hlaváčikova 9 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Koloman Kertész Ludanská cesta 27 Levice
   Ing. Jaroslav Mašek Hlaváčikova 9 Bratislava
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Celušák, CSc. Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Peter Valent Wuppertálska 47 Košice
   12.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kubaliak Hradby 15 Brezno 977 01
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 2029/6 Bratislava
   11.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jasovský, CSc. Komenského 7 Zvolenská Slatina
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   JUDr. Ivan Zubaľ pod Urbanom 33 Levice
   04.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jasovský, CSc. Komenského 7 Zvolenská Slatina
   03.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Polhorský Novosvetská 22 Bratislava
   16.10.1995Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Celušák, CSc. Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Marián Polhorský Novosvetská 22 Bratislava
   Ing. Peter Valent Wuppertálska 47 Košice
   Ing. Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ pod Urbanom 33 Levice
   15.10.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klučka Platanová 14/26 Žilina
   Ing. Dušan Pacúch Sekulská 4 Bratislava
   Ing. Marian Šedo Ševčenkova 29 Bratislava
   15.09.1993Nové obchodné meno:
   BPT LEASING, akciová spoločnosť v skratke BPT LEASING, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných predmetov
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Klučka Platanová 14/26 Žilina
   Ing. Dušan Pacúch Sekulská 4 Bratislava
   Ing. Marian Šedo Ševčenkova 29 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice