Vytvoriť faktúru

BEST International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEST International
IČO 31358021
DIČ 2020336384
IČ DPH SK2020336384
Dátum vzniku 14 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEST International
Záhradnícka 23
81107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -8 958 €
Aktíva 18 155 €
Vlastný kapitál -28 303 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244372736
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 150,165
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,500
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,500
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 100,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,665
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,222
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,660
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,660
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 29,275
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 287
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 443
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 349
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 94
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 150,165
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,916
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 874
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 874
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,471
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,471
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,958
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 189,081
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 216
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 216
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 188,865
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100,570
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,570
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,981
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 49
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,992
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 475
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,500
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,500
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,992
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -475
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,998
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,958
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016