Vytvoriť faktúru

GABOTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GABOTECH
IČO 31358063
DIČ 2020908835
IČ DPH SK2020908835
Dátum vzniku 14 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GABOTECH
Líščie údolie 133
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 884 €
Zisk 6 787 €
Aktíva 28 756 €
Vlastný kapitál -7 190 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265441047
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,292
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,687
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,687
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,687
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,460
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,115
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,115
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,115
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,345
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,311
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,034
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 145
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,292
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -403
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,829
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,829
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,787
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,695
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,695
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,667
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,667
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,202
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 307
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 133
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,386
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,884
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,884
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,293
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,591
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,036
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 667
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,289
D. Služby (účtová skupina 51) 7,404
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,239
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3,160
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,079
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 469
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,750
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,750
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,848
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,524
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -94
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,754
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 967
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,787
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015