Vytvoriť faktúru

FERI CHEMICAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FERI CHEMICAL
IČO 31358195
DIČ 2020349397
IČ DPH SK2020349397
Dátum vzniku 21 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FERI CHEMICAL
Zvolenská 39
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 232 127 €
Zisk 43 842 €
Aktíva 723 322 €
Vlastný kapitál 479 419 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253416968, +421253416975
Mobile phone(s) +421902803107, +421903455710
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 528,608
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 126,025
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,819
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,717
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 101,489
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,489
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 402,239
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 128,239
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,239
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 67,905
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 61,971
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,971
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,934
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 206,095
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 661
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 205,434
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 344
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 344
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 528,608
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 409,804
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,019
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,019
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 35,622
2. Ostatné fondy (427, 42X) 35,622
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 689
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 689
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 319,992
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 319,992
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,842
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 118,804
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,602
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 291
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,311
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 115,202
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 65,337
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,337
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,876
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 163
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 506
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,232,126
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,232,127
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,232,127
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,175,629
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,101,064
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,467
D. Služby (účtová skupina 51) 25,184
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,447
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,940
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,442
4. Sociálne náklady (527, 528) 65
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,914
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,608
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,608
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,945
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,498
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,412
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,404
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,393
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,393
XII. Kurzové zisky (663) 10
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,659
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 499
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 499
O. Kurzové straty (563) 330
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,830
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -255
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56,243
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,401
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43,842
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358195 DIČ: 2020349397 IČ DPH: SK2020349397
 • Sídlo: FERI CHEMICAL, Zvolenská 39, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09 22.11.2011
  Ismet Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09 15.11.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Suad Blentič 3 320 € (50%) Zvolenská 39 Bratislava 821 09
  Ismet Blentič 3 320 € (50%) Zvolenská 39 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   21.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   12.11.2009Noví spoločníci:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Ismet Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   11.11.2009Zrušeny spoločníci:
   FERI CHEMICAL Banja Luka Avde Karabegoviča 11/4 Banja Luka Bosna a Hercegovina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   15.11.2001Nové sidlo:
   Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ismet Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   14.11.2001Zrušené sidlo:
   Pribišova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ismet Blentič Pribišova 31 Bratislava
   Suad Blentič Pribišova 31 Bratislava
   21.09.1993Nové obchodné meno:
   FERI CHEMICAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   FERI CHEMICAL Banja Luka Avde Karabegoviča 11/4 Banja Luka Bosna a Hercegovina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ismet Blentič Pribišova 31 Bratislava
   Suad Blentič Pribišova 31 Bratislava