Vytvoriť faktúru

Electrolux Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Electrolux Slovakia
IČO 31358446
DIČ 2020304913
IČ DPH SK2020304913
Dátum vzniku 20 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Electrolux Slovakia
Galvaniho 17/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 654 820 €
Zisk 767 310 €
Aktíva 14 289 645 €
Vlastný kapitál 2 685 527 €
Kontaktné informácie
Email zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Phone(s) 0232141334, 0232141335
Fax(es) 0232141342
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,824,527
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 604,040
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 453,360
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 453,360
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 150,680
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 93,685
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 56,995
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,197,179
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 324,267
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ -3,509
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 327,776
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 564,535
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 564,535
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,209,823
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,173,810
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,754
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,124,056
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,015,617
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,410
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,986
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,098,554
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,240
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,091,314
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,308
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,308
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,824,527
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,006,777
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 829,848
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 829,848
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 194,326
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 82,985
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 82,985
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 31
2. Ostatné fondy (427, 42X) 31
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,132,277
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,132,277
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 767,310
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,809,302
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,352
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,352
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 654,062
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 654,062
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,582,839
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,395,772
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,271,010
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,124,762
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,706
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,100
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,852
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,409
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,571,049
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 110,583
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,460,466
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,448
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 26
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 8,422
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 44,644,587
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 44,654,820
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 43,581,001
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 256,318
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,432
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 812,069
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,596,279
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 35,091,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 921,399
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 11,343
D. Služby (účtová skupina 51) 4,756,481
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,514,225
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,149,412
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 343,105
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,708
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,313
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 233,516
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 233,516
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 89,613
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 973,443
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,058,541
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,056,150
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,712
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 87
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 87
XII. Kurzové zisky (663) 29,602
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,205
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,075
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,075
O. Kurzové straty (563) 12,585
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,545
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,507
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,063,048
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 295,738
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 336,458
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -40,720
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 767,310
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016