Vytvoriť faktúru

KIMALL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KIMALL
IČO 31358772
DIČ 2020301745
IČ DPH SK2020301745
Dátum vzniku 30 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KIMALL
Haanova 10
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 398 822 €
Zisk 399 €
Aktíva 504 852 €
Vlastný kapitál 15 446 €
Kontaktné informácie
Email info@kimall.sk
Phone(s) 0263537481
Fax(es) 0263537481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 255,973
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,631
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 62,631
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,100
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,178
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,353
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 109,152
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 67,102
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 64,329
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,773
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 593
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 593
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,141
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,141
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,141
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 316
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 316
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 84,190
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,447
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 82,743
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 255,973
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,845
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,504
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 144,418
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -142,914
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 399
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,128
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 414
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 414
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 238,410
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 98,190
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,190
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 106,087
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,477
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,904
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,652
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,100
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 399,087
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 398,822
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 187
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 296,968
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 101,667
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 387,991
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 101,318
D. Služby (účtová skupina 51) 111,329
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 95,916
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 69,412
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,431
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,073
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,808
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 70,845
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,775
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,831
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 84,508
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 266
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 19
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 247
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,232
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,674
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,674
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,558
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 865
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 466
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,058
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -592
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015