Vytvoriť faktúru

ecorec Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ecorec Slovensko
IČO 31358951
DIČ 2020301657
IČ DPH SK2020301657
Dátum vzniku 28 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ecorec Slovensko
Glejovka 15
90203
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 492 084 €
Zisk -402 258 €
Aktíva 10 197 974 €
Vlastný kapitál 8 709 767 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336413676, 0850123625
Mobile phone(s) 0903830124, 0905902907, 0911695718
Fax(es) 0336400240
Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,288,363
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,801,985
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 50,788
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 50,788
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,292,084
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 178,171
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,503,786
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,418,838
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 191,289
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,459,113
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,459,113
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 485,427
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47,574
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,097
3. Výrobky (123) - /194/ 1,477
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 435,919
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 412,211
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,091
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,120
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,889
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,819
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,934
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 934
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 951
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 951
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,288,363
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,868,636
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,802,928
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,802,928
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,921
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,921
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 99,225
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 99,225
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,679,374
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,679,374
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -402,258
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,419,132
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,122
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,122
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 37,762
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 37,762
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,268,635
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 361,421
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,092
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 231,329
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 835,012
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,948
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,436
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,963
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,855
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 103,613
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,448
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 71,165
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 595
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 595
Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,491,220
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,492,084
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,784,930
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 962,839
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,708,067
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 864
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,287
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,097
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,877,153
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,487,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 549,261
D. Služby (účtová skupina 51) 1,142,610
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 930,232
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 680,025
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 214,099
4. Sociálne náklady (527, 528) 36,108
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 42,363
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 706,877
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 742,647
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -35,770
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,058
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -34,435
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,635
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -385,069
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,277,277
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XII. Kurzové zisky (663) 52
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,361
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,725
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,725
O. Kurzové straty (563) 138
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 498
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,309
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -399,378
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -402,258
Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2016