Vytvoriť faktúru

MINOREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MINOREX
IČO 31359116
DIČ 2020461344
IČ DPH SK2020461344
Dátum vzniku 05 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MINOREX
Maróthyho 8
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 778 €
Zisk -68 411 €
Aktíva 402 519 €
Vlastný kapitál 386 322 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262521351
Mobile phone(s) +421903438530
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 346,249
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 308,519
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 308,519
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 187,635
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,100
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,784
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,678
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,504
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,285
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,285
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 3,103
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,174
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,347
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,827
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,052
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,843
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 346,249
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 316,439
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,729
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,729
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 375,482
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 375,482
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -68,411
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,722
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,844
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 9,758
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,086
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,335
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,335
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 300
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,106
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,137
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 88
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 88
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 104,685
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 106,778
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,210
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,475
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,093
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 174,134
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,200
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 38,387
D. Služby (účtová skupina 51) 67,962
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,570
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,491
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 897
4. Sociálne náklady (527, 528) 182
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,588
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,817
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,817
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,610
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -67,356
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,864
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -67,451
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -68,411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015