Vytvoriť faktúru

B.P.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.P.A.
IČO 31359183
DIČ 2020317926
IČ DPH SK2020317926
Dátum vzniku 24 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.P.A.
Rádiová 49
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 470 611 €
Zisk 3 169 €
Aktíva 2 083 546 €
Vlastný kapitál 92 844 €
Kontaktné informácie
Email predajna@bazenovysvet.sk
Webová stránka http://www.bazenovysvet.sk
Phone(s) +421248213510
Fax(es) 0248213599
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,197,327
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 560,795
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 560,795
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 215,250
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 339,786
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,759
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,623,223
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 760,005
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36,856
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 256,640
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 466,509
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 18,669
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 16,541
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,541
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,128
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 750,508
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 748,599
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 748,599
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,909
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 94,041
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,170
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 89,871
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,309
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,309
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,197,327
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,013
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,791
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,791
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,979
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,979
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 38,074
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,074
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,169
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,101,314
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,873
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 23,115
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,162
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,210
12. Odložený daňový záväzok (481A) 386
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,176,736
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 727,498
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 727,498
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 423,866
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,148
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,744
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,535
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,535
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 872,170
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,082,642
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,470,611
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,322,806
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 765,702
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,866
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 43,750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 332,487
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421,673
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 859,133
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 582,347
D. Služby (účtová skupina 51) 302,505
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 305,996
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 218,553
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 76,975
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,468
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,965
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,303
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,303
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,443
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325,981
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,938
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 350,389
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,812
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,640
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,640
XII. Kurzové zisky (663) 172
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,197
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 35,444
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 35,444
O. Kurzové straty (563) 1,304
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,449
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,385
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,553
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,384
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,296
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -912
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,169
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359183 DIČ: 2020317926 IČ DPH: SK2020317926
 • Sídlo: B.P.A., Rádiová 49, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03 10.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Šindelár 24 895 € (50%) Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03
  Ing. Ivan Mikulič 24 895 € (50%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.02.2012Nové sidlo:
   Rádiová 49 Bratislava 821 04
   21.02.2012Zrušené sidlo:
   Závodníkova 2 Bratislava
   16.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03
   Ing. Ivan Mikulič Pluhová 66 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03 Vznik funkcie: 10.02.2000
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.09.1993 Skončenie funkcie: 28.05.2003
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok 902 01
   Ing. Ivan Mikulič Pluhová 66 Bratislava 831 03
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.09.1993 Skončenie funkcie: 28.05.2003
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   22.05.2000Nové sidlo:
   Závodníkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   21.05.2000Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok 902 01
   Ing. Ivan Mikulič Pluhová 66 Bratislava 831 03
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Ing. Ivan Mikulič Komárnická 44 Bratislava
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Ing. Ivan Mikulič Komárnická 44 Bratislava
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   27.02.1995Nové predmety činnosti:
   dodávky a montáž bazénov a sáun
   24.09.1993Nové obchodné meno:
   B.P.A. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu;
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností;
   sprostredkovanie špeditickej činnosti;
   pohostinská činnosť;
   Noví spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok