Vytvoriť faktúru

FARM PROFI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FARM PROFI
IČO 31359221
DIČ 2020329311
IČ DPH SK2020329311
Dátum vzniku 06 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARM PROFI
Štefánikova 94
90001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 770 858 €
Zisk 6 863 €
Aktíva 711 333 €
Vlastný kapitál 458 517 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336472752, 0336472912, 0336474136
Mobile phone(s) 0905517975
Fax(es) 0336472912
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 831,108
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 283,639
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 283,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 32,179
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,701
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 220,759
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 540,664
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 373,817
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 97,185
3. Výrobky (123) - /194/ 276,632
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 172,068
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 156,578
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 156,578
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,490
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -5,221
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,406
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -31,627
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,805
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 831,108
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 462,466
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 444,649
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 444,649
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,863
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 368,244
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,250
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 609
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,641
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 259,401
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 192,993
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 192,925
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,642
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,009
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,757
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,301
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 27,301
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78,292
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 398
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 398
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,770,858
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,699,844
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 8,686
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 61,696
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 632
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,734,331
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 701,014
D. Služby (účtová skupina 51) 180,437
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 745,437
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 535,075
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 188,596
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,766
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,354
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 88,230
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 88,230
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,973
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,886
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,527
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 827,079
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 933
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 8
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 922
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,571
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,743
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 12,743
O. Kurzové straty (563) 382
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,446
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,638
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,889
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,026
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,026
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,863
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359221 DIČ: 2020329311 IČ DPH: SK2020329311
 • Sídlo: FARM PROFI, Štefánikova 94, 90001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89 16.10.2000
  Mgr. Katarína Paulenová ul. 1. mája 3 Modra 900 01 23.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kyrinovič 2 490 € (25%) Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89
  Marián Kyrinovič 2 490 € (25%) 93 Vištuk 900 85
  Ing. Pavel Kirinovič 4 979 € (50%) Štefanová 900 86
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.11.2013Nové predmety činnosti:
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89 Vznik funkcie: 16.10.2000
   21.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 85
   06.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Kirinovič 66 Štefanová 900 86
   05.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   23.03.2004Noví spoločníci:
   Marián Kyrinovič 93 Vištuk 900 85
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Paulenová ul. 1. mája 3 Modra 900 01
   22.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Marián Kyrinovič 93 Vištuk 900 85
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianská 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 12.11.2003
   28.06.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba potravinárskych strojov
   výroba udíc a ich komponentov
   organizácia výroby a údržby potravinárskych a im príbuzných komplexov
   kovoobrábanie
   marketing
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výpomoc vo forme zapožičiavania a údržby strojov, strojných častí
   poradenská a konzultačná činnosť
   16.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianská 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 12.11.2003
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 85
   15.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Michal Pohrebovič Drobišová 28 Pezinok 902 01
   15.03.2000Nové sidlo:
   Štefánikova 94 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Marián Kyrinovič 93 Vištuk 900 85
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Michal Pohrebovič Drobišová 28 Pezinok 902 01
   14.03.2000Zrušené sidlo:
   Bodrocká 7 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava
   06.09.1993Nové obchodné meno:
   FARM PROFI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bodrocká 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava