Vytvoriť faktúru

KC Multitrade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KC Multitrade
IČO 31359230
DIČ 2020345734
IČ DPH SK2020345734
Dátum vzniku 03 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KC Multitrade
Heyrovského 14/103
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 793 517 €
Zisk -2 820 €
Aktíva 961 060 €
Vlastný kapitál 810 340 €
Kontaktné informácie
Email kcmultitrade@kcm.sk
Phone(s) 0259308020, 0259308021
Fax(es) 0254793447
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 944,727
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 322,510
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,803
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,897
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 906
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 296,707
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 296,707
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 620,887
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,433
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,433
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 307,263
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 283,798
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 283,798
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,465
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 312,191
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,022
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 309,169
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,330
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,330
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 944,727
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 800,915
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 27,135
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,803
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 66,633
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 67,669
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -1,036
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 675,112
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 707,002
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,890
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,820
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,812
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,291
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,723
12. Odložený daňový záväzok (481A) 568
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 119,703
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,879
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,879
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,262
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,593
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,544
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,425
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,818
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,818
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,793,305
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,793,517
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,793,305
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 212
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,793,277
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,355,118
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,243
D. Služby (účtová skupina 51) 297,756
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 116,208
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 84,654
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,770
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,784
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,064
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,561
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,561
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,327
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 240
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,188
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 319
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 298
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,143
O. Kurzové straty (563) 647
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 496
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -824
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -584
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,236
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -648
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359230 DIČ: 2020345734 IČ DPH: SK2020345734
 • Sídlo: KC Multitrade, Heyrovského 14/103, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Boris Absolon Babuškova 12 Bratislava 821 03 30.06.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Boris Absolon 15 934 € (48%) Babuškova 12 Bratislava 821 03
  Ing. Karin Absolonová 17 261 € (52%) Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Absolon Babuškova 12 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 30.06.1994
   04.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Absolon Heyrovského 14/103 Bratislava
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karin Absolonová Babuškova 12 Bratislava 821 03
   Ing. Boris Absolon Babuškova 12 Bratislava 821 03
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika
   22.07.1994Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Absolon Heyrovského 14/103 Bratislava
   21.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika
   03.09.1993Nové obchodné meno:
   KC Multitrade, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Heyrovského 14/103 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupiteľská činnosť;
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie;
   Noví spoločníci:
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika