Vytvoriť faktúru

EARTH RESOURCES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EARTH RESOURCES
IČO 31359451
DIČ 2020326275
IČ DPH SK2020326275
Dátum vzniku 11 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EARTH RESOURCES
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 832 480 €
Zisk 52 280 €
Aktíva 368 843 €
Vlastný kapitál 247 043 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 418,629
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,243
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,243
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,243
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 411,202
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 119,286
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 220
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 115,270
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,796
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 79
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 153,882
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 153,816
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,816
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 137,955
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,605
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 135,350
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,184
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,184
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 418,629
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 296,823
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 237,240
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 237,240
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,280
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,992
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,050
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,050
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 87,636
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,989
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,989
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,141
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,806
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,158
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 542
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,306
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,306
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,814
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,814
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 832,610
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 832,480
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 755,673
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 70,528
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,582
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,697
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 761,834
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 311,479
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,710
D. Služby (účtová skupina 51) 57,304
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 319,654
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 246,239
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 67,829
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,586
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,576
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,398
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,398
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,269
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 33,092
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,352
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,646
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 437,708
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 121
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,641
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 303
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 303
O. Kurzové straty (563) 2,242
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,096
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,511
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,135
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,855
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,855
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359451 DIČ: 2020326275 IČ DPH: SK2020326275
 • Sídlo: EARTH RESOURCES, Sabinovská 10, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Jurášek Ľ. Fullu 14 Bratislava 03.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  AQUA HOLDINGS LIMITED 6 639 € (100%) Nicosia 1066 Cyperská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Mráz P.O.BOX 133, Milington New Jersey 799 46 Spojené štáty americké dlhodobý pobyt na území SR : Záruby 3 Bratislava
   30.12.2014Noví spoločníci:
   AQUA HOLDINGS LIMITED Them. Dervi, Margarita Hause, I st Floor, FlatúOffice 102 15 Nicosia 1066 Cyperská republika
   29.12.2014Zrušeny spoločníci:
   CEE WATER DEVICES LIMITED 15. Them, Dervi Street, Margarita Hause Nicosia Cyprus
   03.03.2000Nové predmety činnosti:
   konzultácie a poradenstvo v oblasti chemických technológií
   vodoištalácie (inštalácie vodných zariadení a vodoinštalatérske práce)
   montáž a opravy strojov, prístrojov a zariadení s mechanickým pohonom
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   CEE WATER DEVICES LIMITED 15. Them, Dervi Street, Margarita Hause Nicosia Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Jurášek Ľ. Fullu 14 Bratislava
   Milan Mráz P.O.BOX 133, Milington New Jersey 799 46 Spojené štáty americké dlhodobý pobyt na území SR : Záruby 3 Bratislava
   02.03.2000Zrušeny spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Mráz Záruby 3 Bratislava
   13.07.1995Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Segnáre 34 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   Soňa Kinčíková Segnáre 34 Bratislava
   11.10.1993Nové obchodné meno:
   EARTH RESOURCES s.r.o.
   Nové sidlo:
   Segnáre 34 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   Soňa Kinčíková Segnáre 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Mráz Záruby 3 Bratislava