Vytvoriť faktúru

Eko - Salmo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Eko - Salmo
IČO 31359647
DIČ 2020356734
IČ DPH SK2020356734
Dátum vzniku 12 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eko - Salmo
Závodná 8
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 199 978 €
Zisk 15 053 €
Kontaktné informácie
Email mail@ekos.sk
Webová stránka http://www.eko-salmo.sk;http://www.ekos.sk
Phone(s) +421245522031, +421243637272, +421243294028, +421243421112, +421245522450
Mobile phone(s) +421911409966, +421911880013, +421911351051, +421944451828
Fax(es) 0245522473
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 977,019
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 506,498
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 506,498
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 72,699
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,221
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,744
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 376,834
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 434,226
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 698
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 698
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 392,627
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 206,733
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,733
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 183,375
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,519
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,901
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,231
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,670
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 36,295
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,695
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 29,600
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 977,019
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 432,818
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 149,374
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 149,374
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 154,746
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,311
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,311
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 96,334
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 324,113
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -227,779
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,053
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 544,201
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 215
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4
12. Odložený daňový záväzok (481A) 211
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 267,840
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 134,885
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,885
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,204
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,337
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,140
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,274
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,645
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,645
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 256,501
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,147,591
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,199,978
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,147,591
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,387
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,175,952
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 130,713
D. Služby (účtová skupina 51) 429,858
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 499,334
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 364,888
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 120,935
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,511
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,164
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 60,021
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 60,021
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,862
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,026
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 587,020
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,256
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,252
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9,252
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,211
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,749
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,749
O. Kurzové straty (563) 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,393
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,955
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,071
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,018
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 58
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,053
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015