Vytvoriť faktúru

Sika Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sika Slovensko
IČO 31359710
DIČ 2020315297
IČ DPH SK2020315297
Dátum vzniku 04 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sika Slovensko
Rybničná 38/e
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 641 671 €
Zisk 286 252 €
Aktíva 4 103 106 €
Vlastný kapitál 1 105 345 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244681501, 0244681502, 0249200403, 0249200442, 0249200443, 0249200444, 0249200400, 0249200411, 0903
Mobile phone(s) 0903777568, 0903782442
Fax(es) 0249200443
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,880,119
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 882,975
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 83,961
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 83,961
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 799,014
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 206,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 522,372
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 53,104
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,002
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,989,705
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 708,646
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,330
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 707,316
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 64,244
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 64,244
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,205,778
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,179,193
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,429
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,165,764
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,401
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,184
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,037
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,102
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,935
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,439
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 7,439
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,880,119
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,391,597
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,130,518
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,130,518
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 113,052
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 113,052
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -138,225
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -138,225
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 286,252
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,488,522
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,217,454
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,206,195
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,044,594
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 161,601
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 786,169
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,338
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,390
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 189,544
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,818
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 271,068
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 117,333
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 153,735
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,641,671
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,589,279
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,527
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,865
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,131,851
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,521,812
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 227,708
D. Služby (účtová skupina 51) 1,812,683
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,257,918
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 931,144
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 305,909
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,865
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,948
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 86,007
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 86,007
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,164
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199,611
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 509,820
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,041,603
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,140
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 787
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 787
XII. Kurzové zisky (663) 353
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86,995
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 78,826
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 78,826
O. Kurzové straty (563) 6,104
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,065
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85,855
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 423,965
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 137,713
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 132,133
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,580
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 286,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359710 DIČ: 2020315297 IČ DPH: SK2020315297
 • Sídlo: Sika Slovensko, Rybničná 38/e, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 01.07.2012
  Ing. Marína Kunská Podniková 1 Bratislava 831 02 25.02.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SIKA AG 1 130 518 € (100%) Baar CH-6340 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.05.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marína Kunská Podniková 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 25.02.2015
   13.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 01.07.2012
   14.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Šišolák Novinárska 9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   23.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Šišolák Novinárska 9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   22.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.03.1999
   24.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 06
   23.05.2007Zrušené sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 07
   15.07.2004Nové obchodné meno:
   Sika Slovensko, spol. s r.o.
   14.07.2004Zrušené obchodné meno:
   SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
   14.05.2003Nové sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   SIKA AG Zugerstrasse 50 Baar CH-6340 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.03.1999
   13.05.2003Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01
   27.07.2001Noví spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   07.09.1999Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť
   sprostredkovateľská činnosť a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01
   06.09.1999Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 820 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hans Ruedi Ursprung In der Halde 32 Bludenz Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Lopenická 1198/6 Bratislava
   22.04.1999Noví spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   21.04.1999Zrušeny spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   19.05.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kmiť Röntgenova 2 Bratislava
   21.04.1997Noví spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   20.04.1997Zrušeny spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   06.10.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Ruedi Ursprung In der Halde 32 Bludenz Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Lopenická 1198/6 Bratislava
   05.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.1995Noví spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   24.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Sika - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   04.10.1993Nové obchodné meno:
   SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Sika - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Kmiť Röntgenova 2 Bratislava