Vytvoriť faktúru

NCC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NCC
IČO 31359736
DIČ 2020296102
IČ DPH SK2020296102
Dátum vzniku 24 Septembra 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NCC
Mýtna 15
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 245 050 €
Zisk 23 850 €
Aktíva 581 180 €
Vlastný kapitál 285 239 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244442384, +421244442385, +421244442386, +421244442387
Fax(es) 0244442384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 541,148
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 89,920
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 42,851
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 40,400
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 2,451
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,069
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,069
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 428,915
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 128,959
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 59,974
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,974
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 67,886
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,070
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 299,956
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,188
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 296,768
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,313
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 220
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22,093
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 541,148
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 309,089
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,920
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,920
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 237,719
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 237,719
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,850
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,566
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,372
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 916
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,204
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 6,252
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 164,435
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 53,463
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,802
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,661
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,067
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 30,927
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,382
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,644
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,952
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 29,759
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,759
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 24,493
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 977
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 23,516
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,185,763
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,245,050
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,185,763
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 57,669
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,618
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,211,234
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,127
D. Služby (účtová skupina 51) 379,698
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 676,857
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 490,366
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 172,457
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,034
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,687
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 60,416
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 60,416
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 45,190
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,259
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,816
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 765,938
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 222
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 222
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 222
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,141
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,721
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,721
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,919
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,897
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,047
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,047
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015