Vytvoriť faktúru

Reklamná agentúra PEREXIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Reklamná agentúra PEREXIS
IČO 31359876
DIČ 2020315330
IČ DPH SK2020315330
Dátum vzniku 04 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reklamná agentúra PEREXIS
Riazanská 33
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 106 €
Zisk 3 373 €
Vlastný kapitál -19 252 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903705375
Mobile phone(s) +421903902979, 0903705375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,283
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,273
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,416
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,416
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 530
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 501
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,327
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,327
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,283
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,893
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 24,564
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 24,564
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 619
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 619
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,449
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,355
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,804
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,373
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,176
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,199
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,199
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,977
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,189
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,178
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,817
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 971
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,106
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,106
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 164
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,942
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,765
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 152
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 516
D. Služby (účtová skupina 51) 7,094
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,341
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,344
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,341
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 968
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 968
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015