Vytvoriť faktúru

KONE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONE
IČO 31359884
DIČ 2020336417
IČ DPH SK2020336417
Dátum vzniku 06 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONE
Galvániho 7/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 432 668 €
Zisk 321 313 €
Aktíva 3 810 784 €
Vlastný kapitál 1 838 432 €
Kontaktné informácie
Email slovakia@kone.com
Webová stránka http://www.kone.com
Phone(s) +421248214411, +421850111667, +421248214415
Fax(es) 0248214415
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,825,162
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,785
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,785
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,785
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,297,086
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,991
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,991
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 630,308
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 560,503
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 560,503
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 69,805
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,074,807
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,068,155
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,406
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,063,749
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4,139
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,513
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 575,980
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,370
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 573,610
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 502,291
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,754
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 483,537
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,825,162
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,045,907
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,062,206
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,062,206
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 98,700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 98,700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 563,688
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 880,148
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -316,460
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 321,313
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,779,255
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -21,640
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -21,640
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 67,796
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 67,796
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,563,589
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 797,822
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 444,037
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 353,785
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 458,199
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 72,367
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 50,785
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 184,416
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 169,510
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 54,042
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 115,468
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,432,668
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,432,668
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,429,996
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,672
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,999,442
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,404,256
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -3,445
D. Služby (účtová skupina 51) 2,005,130
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,535,904
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,099,563
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 399,983
4. Sociálne náklady (527, 528) 36,358
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,143
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,677
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,077
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -1,400
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -31,635
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,412
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 433,226
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,024,055
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 154
XII. Kurzové zisky (663) 154
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,918
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 317
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 278
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 39
O. Kurzové straty (563) 1,551
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,050
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,764
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 425,462
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 104,149
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 104,839
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -690
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 321,313
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
 • IČO:31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
 • Sídlo: KONE, Galvániho 7/B, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marek Oppeln-Bronikowski Grazyny 9 M 11 Varšava 02-973 Poľská republika 21.05.2012
  Ing. Irena Kasanová Zeleného 653/11 Brno 616 00 Česká republika 30.09.2013
  Ing. Juraj Hrubo Hrachová 16697/14 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05 20.07.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  KONE Corporation 1 061 210 € (99.9%) Helsinki 003 30 Fínsko
  Finescal Oy 996 € (0.1%) Helsinki 003 30 Fínsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Hrubo Hrachová 16697/14 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 20.07.2016
   09.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Danilo De Rossi Stanway Place, Guildford Street 44-46 Chertsey, Surrey KT16 9BE Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 15.10.2015
   24.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Irena Kasanová Zeleného 653/11 Brno 616 00 Česká republika Vznik funkcie: 30.09.2013
   06.12.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Marek Oppeln-Bronikowski Grazyny 9 M 11 Varšava 02-973 Poľská republika Vznik funkcie: 21.05.2012
   26.03.2011Noví spoločníci:
   Finescal Oy Kartanontie 1 Helsinki 003 30 Fínsko
   08.03.2011Noví spoločníci:
   KONE Corporation Kartanontie 1 Helsinki 003 30 Fínsko
   16.12.2005Nové sidlo:
   Galvániho 7/B Bratislava 821 04
   27.04.2004Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok
   05.05.2000Nové obchodné meno:
   KONE s.r.o.
   06.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj osobných, nákladných a špeciálnych výťahov, ich súčastí a materiálov
   montáž, servis, revízie, stredné a generálne opravy, rekonštrukcie a modernizácie výťahových zariadení
   výkon inžinierských činností vo vyššie uvedenej oblasti