Vytvoriť faktúru

Sanitaria - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sanitaria
IČO 31359957
DIČ 2020315319
IČ DPH SK2020315319
Dátum vzniku 14 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sanitaria
Pod gaštanmi 8
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 154 435 €
Zisk -8 297 €
Aktíva 271 359 €
Vlastný kapitál -181 150 €
Kontaktné informácie
Email sanitaria@stonline.sk
Phone(s) +421244450086, +421244454711, +421244454719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 407,150
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,407
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,021
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,021
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,386
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,386
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 390,916
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 87,713
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 87,713
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 213,388
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 213,346
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 213,346
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 89,815
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 82,658
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,827
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,827
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 407,150
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -257,531
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 472,349
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -728,886
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,386
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -773,272
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,297
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 664,681
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,394
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,394
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 658,669
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 480,261
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,634
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453,627
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109,202
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,317
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,022
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,349
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,207
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,618
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,618
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,155,330
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,154,435
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,139,892
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,591
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,952
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,156,379
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 925,081
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,916
D. Služby (účtová skupina 51) 112,167
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 95,248
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 69,423
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,017
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,808
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,916
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,916
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 313
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,360
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,944
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 101,319
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 895
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 892
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,368
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 283
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 283
O. Kurzové straty (563) 3,335
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 750
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,473
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,417
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359957 DIČ: 2020315319 IČ DPH: SK2020315319
 • Sídlo: Sanitaria, Pod gaštanmi 8, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Herbert Puhane Hengstlstrasse 6 Breitenfurt 2384 Rakúsko 07.10.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, 6 639 € (100%) Viedeň 1230-A Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.2014Nové sidlo:
   Pod gaštanmi 8 Bratislava 821 07
   25.11.2014Zrušené sidlo:
   Sabinovská 4/A Bratislava 821 02
   04.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Herbert Puhane Hengstlstrasse 6 Breitenfurt 2384 Rakúsko Vznik funkcie: 07.10.2009
   03.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 656/14 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 31.03.2008
   15.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 656/14 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 31.03.2008
   14.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 1113/51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   28.02.2007Noví spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gastgebgasse N.27 Viedeň 1230-A Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 1113/51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   27.02.2007Zrušeny spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gutheil-Schoder-Gasse 7A Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ján Vrábel Soblahovská 51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   04.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   19.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   18.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Balaž J. Farkasa 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.11.2004
   20.01.2005Nové obchodné meno:
   Sanitaria, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 4/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Balaž J. Farkasa 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.11.2004
   19.01.2005Zrušené obchodné meno:
   Sanitária, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Helena Kaholeková Šustekova 2689 Bratislava
   14.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Helena Kaholeková Šustekova 2689 Bratislava
   13.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   16.12.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   murárstvo
   obkladačské práce
   vodoinštalatérstvo
   podlahárstvo
   kúrenárske práce
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gutheil-Schoder-Gasse 7A Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   SANITARIA - Deutalwaren Gesselschaft mbH, Riemergasse 7 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   03.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   02.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Stančík Štúrová 632/2 Stará Turá
   14.10.1993Nové obchodné meno:
   Sanitária, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie dentálnych materiálov, stomatologických súprav a kresiel, dentálnych laboratórnych prístrojov a zariadení
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti dentálnych materiálov a stomatologických súprav
   propagácia vlastných výrobkov
   Noví spoločníci:
   SANITARIA - Deutalwaren Gesselschaft mbH, Riemergasse 7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Stančík Štúrová 632/2 Stará Turá