Vytvoriť faktúru

Enviteam - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Enviteam
IČO 31359965
DIČ 2020345745
IČ DPH SK2020345745
Dátum vzniku 16 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Enviteam
Továrenská 8
90066
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 309 763 €
Zisk 1 895 €
Aktíva 501 181 €
Vlastný kapitál 282 475 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0260301040, 0260301020, 0260301041, 0260301043
Fax(es) 0260301043
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 375,701
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,343
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 95,343
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 80,632
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,711
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 218,896
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 99,499
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 69,040
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,459
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,808
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,076
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,076
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,732
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 11,638
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 11,618
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 20
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91,951
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,253
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 88,698
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 61,462
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,462
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 60,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 375,701
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 284,370
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 18,921
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 18,921
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,554
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,554
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 261,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 261,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,895
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,040
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,592
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,592
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 55,116
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,509
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,509
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,962
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,969
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,958
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,718
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,332
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 30,291
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 86
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 30,205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 265,892
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 309,763
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,169
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 149,760
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,963
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,784
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,087
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,416
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,868
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 68,977
D. Služby (účtová skupina 51) 43,920
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,377
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,360
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,655
4. Sociálne náklady (527, 528) 362
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,440
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 61,197
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 61,197
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,637
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,347
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,127
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 226
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 106
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 111
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,987
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,454
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,454
O. Kurzové straty (563) 1,069
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,464
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,761
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,586
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,691
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,691
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,895
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015