Vytvoriť faktúru

AMWAY SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMWAY SLOVENSKO
Stav V likvidácii
IČO 31360254
DIČ 2020301701
IČ DPH SK2020301701
Dátum vzniku 19 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMWAY SLOVENSKO
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 153 287 €
Zisk -28 706 €
Aktíva 703 119 €
Vlastný kapitál -865 400 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 580,219
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,056
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,056
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 511,083
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,520
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,520
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 444,755
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 395,170
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,170
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,585
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,808
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 588
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 63,220
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 67,080
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,196
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 64,884
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 580,219
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -894,106
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 45,054
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 45,054
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 126,809
2. Ostatné fondy (427, 42X) 126,809
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,043,902
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,043,902
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,706
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,468,500
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 156
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 156
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 549,101
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 499,639
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 499,639
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,329
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,325
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,808
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 544,680
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,069
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 543,611
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 374,563
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,825
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,825
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,147,679
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,153,287
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,437,540
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 710,139
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,603
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,005
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,108,466
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 815,378
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 53,948
D. Služby (účtová skupina 51) 3,115,019
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 108,608
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 76,606
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,427
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,575
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,858
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,681
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,681
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,528
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -13,478
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,924
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,821
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 163,334
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 913
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 909
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,769
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,107
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,107
O. Kurzové straty (563) 1,129
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,533
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,856
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,965
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 51,671
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 51,671
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,706
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360254 DIČ: 2020301701 IČ DPH: SK2020301701
 • Sídlo: AMWAY SLOVENSKO, Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Októbra 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Amway International Development, Inc. 6 639 € (100%) City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.06.2015Nové obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s. r. o., v likvidácii
   10.06.2015Zrušené obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s.r.o.
   14.10.2014Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   13.10.2014Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   20.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Michael Johannes Arthur van der Ploeg Minorstr. 17 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.04.2011
   19.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Florczuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   29.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Florczuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   28.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Florezuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   14.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Florezuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   13.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildiko Oroszová Tomášikova 7 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.01.2002
   27.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ildiko Oroszová Tomášikova 7 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.01.2002
   26.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Norulák Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   16.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Pavol Norulák Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   15.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfp.Dr. Klaus Tremmel Am Kreuzerweg 10 Ternitz Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Romanova 40 Bratislava
   09.09.1999Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   08.09.1999Zrušené sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prevádzka skladov vrátane colných skladov
   školiaca činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   01.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, zmluvná výroba, dovoz, vývoz, nákup, predaj, marketing a distribúcia výrobkov /tejto spoločnosti a tretích strán/, včítane spotrebného tovaru a domácich potrieb, ako aj poskytovanie s tým spojených služieb
   prevádzka skladov včítane colných skladov
   školiace služby v oblasti techniky moderného obchodu, ako aj managment, predaj, marketing, financie, účtovníctvo a kontrola inventáru
   prejednávanie a vyhotovovanie zmlúv všetkého druhu pre akékoľvek legálne podnikanie v ktorejkoľvek časti sveta v súvislosti so záujmami spoločnosti, ktoré sú tu stanovené
   všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia alebo sú podobné činnostiam uvedeným v odsekoch a/ - d/
   Zrušeny spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   18.07.1997Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   17.07.1997Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   07.10.1994Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfp.Dr. Klaus Tremmel Am Kreuzerweg 10 Ternitz Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Romanova 40 Bratislava
   06.10.1994Zrušené sidlo:
   Laurinská 12 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jana Mikulášová Trnavská 5 Bratislava
   19.10.1993Nové obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 12 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, zmluvná výroba, dovoz, vývoz, nákup, predaj, marketing a distribúcia výrobkov /tejto spoločnosti a tretích strán/, včítane spotrebného tovaru a domácich potrieb, ako aj poskytovanie s tým spojených služieb
   prevádzka skladov včítane colných skladov
   školiace služby v oblasti techniky moderného obchodu, ako aj managment, predaj, marketing, financie, účtovníctvo a kontrola inventáru
   prejednávanie a vyhotovovanie zmlúv všetkého druhu pre akékoľvek legálne podnikanie v ktorejkoľvek časti sveta v súvislosti so záujmami spoločnosti, ktoré sú tu stanovené
   všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia alebo sú podobné činnostiam uvedeným v odsekoch a/ - d/
   Noví spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jana Mikulášová Trnavská 5 Bratislava