Vytvoriť faktúru

MBI Marketingberatung International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MBI Marketingberatung International
IČO 31360262
DIČ 2020319631
IČ DPH SK2020319631
Dátum vzniku 01 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MBI Marketingberatung International
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 027 462 €
Zisk -235 146 €
Aktíva 699 794 €
Vlastný kapitál 26 847 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421248291272
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 512,819
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 4,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 364,710
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,537
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,537
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 39,738
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 39,738
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 292,115
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 289,652
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,652
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 123
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,340
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,320
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 601
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,719
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 144,109
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,466
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 141,643
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 512,819
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 406
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 192,463
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,576
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 90,273
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -83,697
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -235,146
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,413
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 82,437
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 81,125
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,312
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 417,853
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,233
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,233
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 36,144
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,566
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,711
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,478
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300,721
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,123
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,123
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 995,241
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,027,462
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 618
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 994,623
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 208
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,013
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,264,081
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,089
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 29,901
D. Služby (účtová skupina 51) 958,965
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 158,975
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 108,919
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 6,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,529
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,527
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,380
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 27,252
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,519
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -236,619
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,286
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,329
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,329
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,329
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,524
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,767
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,767
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,753
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -241,814
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -6,668
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -9,548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -235,146
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016