Vytvoriť faktúru

AMMOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMMOS
IČO 31360386
DIČ 2020301778
IČ DPH SK2020301778
Dátum vzniku 21 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMMOS
Orieškova 12
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 783 €
Zisk -16 000 €
Aktíva 126 734 €
Vlastný kapitál -62 377 €
Kontaktné informácie
Email ammos@stonline.sk
Webová stránka http://www.ammos.sk
Phone(s) +421243638474
Fax(es) 0243638476
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,907
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,907
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,907
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,434
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,469
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -5,253
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,107
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 116,341
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -78,378
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,287
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -72,304
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,000
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 194,719
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 192,712
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 668
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,176
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,337
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 185,531
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 91,783
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,730
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 63,019
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,034
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 106,465
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 13,561
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,296
C. Služby (účtová skupina 51) 18,645
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 48,967
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 740
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,136
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 324
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,796
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,682
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,247
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 859
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 856
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -858
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,540
P. Daň z príjmov (591, 595) 460
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015