Vytvoriť faktúru

MATADORFIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MATADORFIX
IČO 31360394
DIČ 2020352785
IČ DPH SK2020352785
Dátum vzniku 21 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATADORFIX
Kopčianska cesta 24
85201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 480 156 €
Zisk 40 723 €
Aktíva 360 499 €
Vlastný kapitál 327 273 €
Kontaktné informácie
Email slaninkova@matadorfix.sk
Phone(s) 0245647473, 0908717105, 0233331725
Fax(es) 0245647473
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 397,234
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,574
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,574
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,574
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 393,770
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,836
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,764
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 739
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 739
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 739
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 178,722
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 177,975
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 177,975
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 747
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 199,473
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 529
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 198,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 890
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 890
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 397,234
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 367,996
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 351,686
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 351,686
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,201
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,201
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -45,614
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,614
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,723
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,238
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,564
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,491
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,065
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,065
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,712
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 744
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,970
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,183
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,183
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 473,828
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 480,156
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 458,828
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 432,017
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 360,517
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,912
D. Služby (účtová skupina 51) 24,904
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,109
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,582
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,930
4. Sociálne náklady (527, 528) 597
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 347
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,156
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,156
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,488
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,977
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,607
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,139
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,495
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,580
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,580
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,580
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 249
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 249
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,331
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,470
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,747
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,747
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,723
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015