Vytvoriť faktúru

B & K - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B & K
IČO 31361021
DIČ 2020301789
IČ DPH SK2020301789
Dátum vzniku 01 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B & K
Palisády 20
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 623 397 €
Zisk 2 205 €
Aktíva 674 399 €
Vlastný kapitál 275 591 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254430701
Fax(es) 0254430692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 312,772
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,389
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,389
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,602
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 787
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 288,910
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,064
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,064
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 136,169
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 136,086
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,086
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 83
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 130,677
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,512
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 127,165
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,473
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,473
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 312,772
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 207,791
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 664
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 996
2. Ostatné fondy (427, 42X) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 167,413
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 167,413
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,205
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,218
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,046
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,046
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 95,826
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,489
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,489
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,119
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,706
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,388
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,124
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,346
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,346
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,763
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,763
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 622,286
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 623,397
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 553,253
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,439
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,594
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,111
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 615,099
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 384,470
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,208
D. Služby (účtová skupina 51) 55,997
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 132,724
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 101,461
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,578
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,685
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,688
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,051
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,051
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,961
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,298
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 162,017
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,136
O. Kurzové straty (563) 570
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,566
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,193
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 988
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 988
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015