Vytvoriť faktúru

DUAL PRODUCTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUAL PRODUCTION
IČO 31361137
DIČ 2020301844
IČ DPH SK2020301844
Dátum vzniku 01 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUAL PRODUCTION
Štefánikova 6
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 535 584 €
Zisk 15 466 €
Aktíva 7 427 875 €
Vlastný kapitál 105 521 €
Kontaktné informácie
Email dual@dual.sk
Phone(s) 0262803407
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,290,868
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 130,856
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 130,856
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 130,856
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,104,219
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,720,887
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,720,887
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,484,940
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,990,310
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,990,310
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,200,200
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 294,430
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 898,392
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,333
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 896,059
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 55,793
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 55,793
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,290,868
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,987
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 98,218
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98,218
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,466
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,157,916
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,020,720
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,020,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 720
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,127,880
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,099,018
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,099,018
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,784
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,204
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,619
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,255
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,316
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,316
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,965
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 11,965
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,535,679
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,535,584
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 644
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,534,940
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,494,179
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 484
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,978
D. Služby (účtová skupina 51) 20,134,159
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 170,698
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 123,405
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 43,121
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,172
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 166,662
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 166,662
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 608
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,574
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,405
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 389,963
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 95
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 95
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 95
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,512
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 20,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,512
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,417
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,988
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,522
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,466
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016