Vytvoriť faktúru

DATA SYSTEMS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DATA SYSTEMS
IČO 31361242
DIČ 2020352620
IČ DPH SK2020352620
Dátum vzniku 04 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATA SYSTEMS
Trnavská 82
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 603 302 €
Zisk 244 470 €
Aktíva 772 598 €
Vlastný kapitál 421 111 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249103811
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 881,365
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 344,143
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 223,064
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,171
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 188,054
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,839
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 121,079
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 121,079
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 535,859
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 220,375
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 208,215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,215
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,160
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 315,484
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 968
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 314,516
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,363
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 881,365
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 793,172
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,134
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,134
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,858
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,858
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 24,815
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 24,815
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 509,895
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 509,895
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 244,470
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,193
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,460
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,460
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 70,855
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,911
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,911
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,584
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,478
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,882
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,878
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,878
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 742,070
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 603,302
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 215,082
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 387,430
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 464,355
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 208,412
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,579
D. Služby (účtová skupina 51) 58,659
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 162,710
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 121,940
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,525
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,245
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,437
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,804
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,804
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,754
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 138,947
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 322,862
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138,768
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 138,761
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 138,761
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 441
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 441
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 138,327
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 277,274
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 32,804
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 32,804
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 244,470
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016