Vytvoriť faktúru

OVB Allfinanz Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OVB Allfinanz Slovensko
IČO 31361358
DIČ 2020352719
IČ DPH SK2020352719
Dátum vzniku 15 Novembra 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo OVB Allfinanz Slovensko
Kukuričná 8
83248
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 185 008 €
Zisk 3 036 129 €
Aktíva 10 627 818 €
Vlastný kapitál 4 255 604 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905980828, 0905980829, 0915989123
Mobile phone(s) 0915989123
Fax(es) 0258102406
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,663,401
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 950,692
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 465,525
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 465,525
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 386,584
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,467
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 201,841
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 178,276
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 2,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 98,583
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 8,299
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 90,284
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,679,423
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 117,585
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 117,585
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,645,877
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,645,877
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,360,596
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,177,160
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,177,160
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 586
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 182,850
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,555,365
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 855
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,554,510
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,286
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 33,181
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 105
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,663,401
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,663,390
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,000,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 427,261
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 427,261
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,036,129
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,000,011
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,097
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,097
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,940,484
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,270,881
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,960
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,248,921
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 114,331
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 62,230
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 481,192
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,850
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,049,430
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 103,739
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,945,691
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 37,125,228
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,185,008
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 37,125,228
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,319
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,035,461
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,147,757
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 450,486
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -2,776
D. Služby (účtová skupina 51) 29,874,531
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,651,913
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,009,004
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 580,108
4. Sociálne náklady (527, 528) 62,801
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,672
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 498,319
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 498,319
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 22,098
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 213,603
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427,911
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,037,251
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,802,987
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,829
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19,828
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19,828
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,462
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) -900
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,625
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,625
O. Kurzové straty (563) 860
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,877
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,633
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,032,618
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 996,489
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,212,748
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -216,259
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,036,129
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016