Vytvoriť faktúru

ALPE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALPE SLOVAKIA
IČO 31361455
DIČ 2020393188
IČ DPH SK2020393188
Dátum vzniku 11 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPE SLOVAKIA
Koniarikova 16
91700
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 507 200 €
Zisk 12 836 €
Aktíva 989 087 €
Vlastný kapitál 577 861 €
Kontaktné informácie
Email info@alpesk.sk
Phone(s) 0335531070
Mobile phone(s) +421903642695, +421904282636, 0903281636, 0903642695, 0903711377, 0904282636
Fax(es) 0335531070
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,112,819
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,069,279
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 922,279
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,285
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 585,828
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 311,166
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 147,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 147,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,967
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,704
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,010
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,254
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 440
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,664
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,664
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,664
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,599
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 891
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,708
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,573
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,573
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,112,819
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,697
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 73,027
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 568,339
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 568,339
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -70,145
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,145
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,836
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 519,591
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 150,486
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,613
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 148,873
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 155,405
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 212,023
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,413
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,413
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 178,939
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,351
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,825
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,495
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,677
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,677
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,531
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,531
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 507,591
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 507,200
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 970
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 469,229
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,950
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,051
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 471,724
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 230,945
D. Služby (účtová skupina 51) 96,655
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,377
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,238
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,746
4. Sociálne náklady (527, 528) 393
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 53,987
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 18,189
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,571
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,476
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 142,599
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 390
XII. Kurzové zisky (663) 390
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,150
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,082
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,082
O. Kurzové straty (563) 598
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 470
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,760
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,716
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,836
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
 • IČO:31361455 DIČ: 2020393188 IČ DPH: SK2020393188
 • Sídlo: ALPE SLOVAKIA, Koniarikova 16, 91700, Trnava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.1995Nové sidlo:
   Koniarikova 16 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Bobek Golianova 34 Trnava 917 00
   23.01.1995Zrušené sidlo:
   Černyševského 35 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gonda Černyševského 35 Bratislava
   11.11.1993Nové obchodné meno:
   ALPE SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 35 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   ALPE Handels - GmbH, Enns Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gonda Černyševského 35 Bratislava