Vytvoriť faktúru

BOD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOD
IČO 31361480
DIČ 2020329377
IČ DPH SK2020329377
Dátum vzniku 12 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOD
Majerská 56
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 557 712 €
Zisk 168 825 €
Aktíva 3 066 256 €
Vlastný kapitál 1 078 417 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421902137403
Fax(es) 0245257284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 775,674
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 260,252
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 260,252
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 260,252
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 514,908
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 163,500
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 150,771
3. Výrobky (123) - /194/ 12,619
4. Zvieratá (124) - /195/ 110
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 272,391
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 272,298
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 272,298
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 93
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 79,017
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,087
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,930
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 514
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 514
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 775,674
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,079
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,885
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,885
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 356,730
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 356,730
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 168,825
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,595
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,415
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,350
12. Odložený daňový záväzok (481A) 5,065
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 223,074
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 124,968
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,968
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 466
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,440
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,010
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,772
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,418
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,106
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,274,737
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,557,712
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,274,657
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 80
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,245
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,283,051
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,169
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,334,695
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,575,714
D. Služby (účtová skupina 51) 176,245
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 201,069
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 137,127
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 7,968
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,130
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,844
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,763
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 80,856
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 80,856
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,276,358
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 67
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,623
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 223,017
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 519,533
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,462
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,236
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,236
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,226
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,441
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 216,576
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 47,751
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 69,004
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -21,253
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 168,825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015