Vytvoriť faktúru

ANASOFT APR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANASOFT APR
IČO 31361552
DIČ 2020345778
IČ DPH SK2020345778
Dátum vzniku 15 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANASOFT APR
Mlynská dolina 41
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 738 137 €
Zisk 58 885 €
Aktíva 5 964 000 €
Vlastný kapitál 1 310 686 €
Kontaktné informácie
Email obchod@anasoft.sk
Webová stránka http://www.anasoft.sk
Phone(s) +421232234111, +421232234100, +421265420289
Fax(es) 0232234100
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,973,043
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,066,863
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 164,670
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 164,670
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 435,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 116,405
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 319,252
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 466,536
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 42,077
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 424,458
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,735,605
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 116,125
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,747
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 114,378
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,561
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 14,561
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,330,360
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,311,151
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,470
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,356
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,291,325
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,209
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,274,559
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,022
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,272,537
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 170,575
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 92,597
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 77,978
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,973,043
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,422,161
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,971
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,422
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 144,159
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 144,159
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,032,127
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,032,127
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,885
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,550,882
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 629,986
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 60,611
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 569,375
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,775,544
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 606,209
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,864
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 602,345
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 237,110
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 121,572
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 142,115
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 548,538
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 145,177
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 145,177
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 175
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,628,930
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,738,137
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 293,171
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,335,759
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 338,104
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,756,650
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,453
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,646,212
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 221,691
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 479,912
D. Služby (účtová skupina 51) 3,098,427
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,735,459
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,857,464
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 797,449
4. Sociálne náklady (527, 528) 80,546
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,553
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 280,135
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 280,135
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,708,395
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 62,752
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,888
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 91,925
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,167,004
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46,743
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 23,450
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 23,450
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 229
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 229
XII. Kurzové zisky (663) 23,064
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,182
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,366
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,366
O. Kurzové straty (563) 24,473
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,343
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,561
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,486
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,601
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 93,735
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -59,134
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,885
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015