Vytvoriť faktúru

IKS & partner - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IKS & partner
IČO 31361625
DIČ 2020329388
IČ DPH SK2020329388
Dátum vzniku 08 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IKS & partner
Bencúrova 25
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 878 €
Zisk 7 729 €
Aktíva 14 077 €
Vlastný kapitál 6 482 €
Kontaktné informácie
Email ikspartner@stonline.sk
Phone(s) +421243421041
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,245
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,806
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,806
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,806
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,041
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 672
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 672
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 672
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,369
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 561
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,808
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 398
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,245
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,211
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -821
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -821
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,729
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,034
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,817
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 771
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 771
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 734
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 437
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,875
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,217
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,217
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 53,878
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 53,878
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,995
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,883
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,772
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,303
D. Služby (účtová skupina 51) 8,455
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,778
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,700
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,118
4. Sociálne náklady (527, 528) 960
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 500
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,937
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,937
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,336
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,463
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,106
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,237
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,013
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,284
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,284
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361625 DIČ: 2020329388 IČ DPH: SK2020329388
 • Sídlo: IKS & partner, Bencúrova 25, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04 08.11.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lýdia Ižová 2 656 € (40%) Jakabova 25 Bratislava 821 04
  Jozef Ižo 3 983 € (60%) Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 08.11.1993
   22.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Ing. Jozef Ižo Jakubova 25 Bratislava 821 04
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Jakabova 25 Bratislava 821 04
   Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   11.07.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   10.07.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov-zostavovanie bilancií, preskúšavanie účtovných uzávierok
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť organizačných poradcov, poradenstvo v riadení
   audítorská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov 819 29 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   16.09.1996Noví spoločníci:
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   15.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   19.12.1995Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   Ing. Jozef Ižo Jakubova 25 Bratislava 821 04
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   06.02.1995Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   08.11.1993Nové obchodné meno:
   IKS & partner, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov-zostavovanie bilancií, preskúšavanie účtovných uzávierok
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť organizačných poradcov, poradenstvo v riadení
   Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov 819 29 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava