Vytvoriť faktúru

M a H - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno M a H
IČO 31361781
DIČ 2020334613
IČ DPH SK2020334613
Dátum vzniku 17 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M a H
Panónska cesta 43
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 015 495 €
Zisk 1 800 €
Aktíva 7 782 072 €
Vlastný kapitál 2 915 049 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421268208424, +421269251129, +421268208425
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,408,220
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,899,337
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,460
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,460
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,892,877
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,055,344
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,230,727
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 581,696
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,110
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,395,516
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,550,104
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 532,354
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,080
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,007,670
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 505,043
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 392,143
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,712
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,431
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 112,870
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 340,369
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,536
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 331,833
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 113,367
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 93,106
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 20,261
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,408,220
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,903,591
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,940
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,940
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,536,657
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,536,657
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,800
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,476,321
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 311,459
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16,455
12. Odložený daňový záväzok (481A) 295,004
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,638,065
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,334,952
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,334,952
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 48,556
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37,730
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 189,315
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,512
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,508
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,508
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,443,289
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 28,308
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 20,935
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,373
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,835,485
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,015,495
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,912,524
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 796,081
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -13,176
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,126,880
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 193,186
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,899,259
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,818,100
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 261,276
D. Služby (účtová skupina 51) 485,608
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,166,928
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 846,155
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 294,770
4. Sociálne náklady (527, 528) 26,003
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 69,970
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 265,192
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 265,192
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,569,952
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262,233
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 116,236
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,130,445
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,263
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,263
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,263
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94,688
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 71,743
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 71,743
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,942
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,425
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,811
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,011
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 18,129
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,800
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017