Vytvoriť faktúru

Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S.
IČO 31361862
DIČ 2020344392
IČ DPH SK2020344392
Dátum vzniku 18 Novembra 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S.
Kresánkova 1
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 377 €
Zisk -49 605 €
Aktíva 440 966 €
Vlastný kapitál 343 757 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 316,044
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 272,328
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,140
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 26,516
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,251
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,896
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,816
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 539
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 368,295
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 284,969
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 55,102
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 55,102
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 29,305
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 250,167
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -49,605
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,326
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 899
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 78,226
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,604
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,590
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,511
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,521
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,201
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 82,377
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 82,377
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 131,439
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,002
C. Služby (účtová skupina 51) 18,626
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 91,413
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,130
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,693
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 575
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -49,062
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,749
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6,998
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1,500
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 5,000
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 498
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,581
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 4,680
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,901
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 417
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -48,645
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -49,605
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361862 DIČ: 2020344392 IČ DPH: SK2020344392
 • Sídlo: Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S., Kresánkova 1, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Izabela Čarnogurská člen Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 17.12.2008
  Ing. Ivan Čarnogurský predseda Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 17.12.2008
  Ing. Konštantín Viktorín člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 17.12.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Izabela Čarnogurská - člen Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.12.2008
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.12.2008
   Ing. Konštantín Viktorín - člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 17.12.2008
   30.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   RNDr Ján Regenda - podpredseda Tomanova 51 Bratislava
   Ing. Konštantín Viktorín - člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.12.2003
   09.06.2005Nové sidlo:
   Kresánkova 1 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   rozvod tepla
   08.06.2005Zrušené sidlo:
   Matejkova 20 Bratislava 842 62
   06.10.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sekretárske a administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Konštantín Viktorín - člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.12.2003
   05.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kačka - podpredseda Majerníkova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 11.12.2003
   27.04.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Vladimír Kačka - podpredseda Majerníkova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 11.12.2003
   RNDr Ján Regenda - podpredseda Tomanova 51 Bratislava
   26.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Havrančík - člen Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý - predseda Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Peter Lentvorský - člen Šustekova 1 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer - člen Tignerova 4 Bratislava
   RNDr. Ján Regenda - člen Tomanova 51 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová Pribišova 2 Bratislava
   JUDr. Pavol Zeman Koncová 25 Bratislava
   18.11.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová Pribišova 2 Bratislava
   JUDr. Pavol Zeman Koncová 25 Bratislava
   17.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský - člen Pod Zečákom 41 Bratislava
   23.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský - člen Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Havrančík - člen Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý - predseda Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Peter Lentvorský - člen Šustekova 1 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer - člen Tignerova 4 Bratislava
   RNDr. Ján Regenda - člen Tomanova 51 Bratislava
   22.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Ján Škripeň Švabinského 14 Bratislava
   Ing. Ernest Špaček Bodrocká 11 Bratislava
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu
   konštrukčné práce v strojárstve
   poradenská a kozultačná činnosť v oblasti strojárstva, podnikania a obchodu
   údržba zelene
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Ján Škripeň Švabinského 14 Bratislava
   Ing. Ernest Špaček Bodrocká 11 Bratislava
   26.04.1995Zrušené obchodné meno:
   Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Cigánik , DrSc. - člen Púpavova 37 Bratislava
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík - člen Janotova 14 Bratislava
   Ing. Jozef Krištúfek - člen Baníkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Pauchly - člen Družstevná 4 Modra
   Ing. Ján Škripeň - člen Švabinského 14 Bratislava
   18.11.1993Nové obchodné meno:
   Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
   Nové sidlo:
   Matejkova 20 Bratislava 842 62
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, stavebníctva a zákaziek
   realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a ekológie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marek Cigánik , DrSc. - člen Púpavova 37 Bratislava
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík - člen Janotova 14 Bratislava
   Ing. Jozef Krištúfek - člen Baníkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Pauchly - člen Družstevná 4 Modra
   Ing. Ján Škripeň - člen Švabinského 14 Bratislava