Vytvoriť faktúru

C - Shop - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno C - Shop
IČO 31362028
DIČ 2020301899
IČ DPH SK7020000097
Dátum vzniku 24 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C - Shop
Einsteinova 25
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 932 054 €
Zisk 3 092 342 €
Aktíva 9 922 420 €
Vlastný kapitál 7 951 117 €
Kontaktné informácie
Email c-shop@c-shop.sk
Phone(s) 0268207272
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,765,122
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 287,704
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 287,704
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 124,808
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 162,896
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,475,558
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,092,105
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 361
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,091,744
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,374
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 14,374
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,366,852
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,759,762
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 889,967
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 869,795
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,604,874
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,124
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,227
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,227
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,860
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,842
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 18
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,765,122
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,099,645
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,092,342
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,665,357
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,002,294
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,000,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,294
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 6,120
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 6,120
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,570,616
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 948,738
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 299,808
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648,930
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,730
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,312
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,999
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 563,837
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 86,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,528
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 69,799
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 120
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 120
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,931,611
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,932,054
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,419,299
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,512,312
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 93
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,928,935
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,841,208
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 114,583
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -250
D. Služby (účtová skupina 51) 1,197,259
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 679,561
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 476,001
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 166,313
4. Sociálne náklady (527, 528) 37,247
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,643
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,632
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,632
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,106
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,193
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,003,119
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,778,811
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 870
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 867
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 867
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,498
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,103
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 15,103
O. Kurzové straty (563) 41
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 354
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,628
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,988,491
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 896,149
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 884,375
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 11,774
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,092,342
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
 • IČO:31362028 DIČ: 2020301899 IČ DPH: SK7020000097
 • Sídlo: C - Shop, Einsteinova 25, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 01.07.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Veolia Energia Slovensko, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Jérôme Olivier Valette Kysucká 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.06.2016
   03.02.2015Nové predmety činnosti:
   výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2
   Noví spoločníci:
   Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 Bratislava 851 01
   04.09.2009Nové sidlo:
   Einsteinova 25 Bratislava 851 01
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.07.2009
   10.12.2002Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   C - Shop, spol. s r.o.
   24.11.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel