Vytvoriť faktúru

MAYA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAYA
IČO 31362095
DIČ 2020296190
IČ DPH SK2020296190
Dátum vzniku 25 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAYA
Čajakova 13
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 378 901 €
Zisk 204 505 €
Aktíva 9 565 394 €
Vlastný kapitál 7 132 729 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244460014, +421244460011
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,793,595
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 134,077
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 8,060
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 60
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 8,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 118,806
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 118,806
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,211
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,211
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,655,333
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 53,988
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 481
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 53,507
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 450,377
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 352,749
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352,749
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,747
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,881
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,150,968
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,443
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,146,525
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,185
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,503
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,682
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,793,595
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,337,234
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,194,983
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,194,983
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 18,071
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 119,498
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 119,498
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 21,631
2. Ostatné fondy (427, 42X) 21,631
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,778,546
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,778,546
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,505
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,360
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,757
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,541
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,216
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 410,861
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 345,337
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,337
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,028
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,585
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,554
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,357
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,742
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,062
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 680
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 26,001
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 26,001
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,363,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,378,901
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,794,060
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,576
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 583,440
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,977
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,118,040
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,346
D. Služby (účtová skupina 51) 998,783
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 531,403
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 451,087
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 73,331
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,985
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,982
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 540,070
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 540,070
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 548
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,908
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 260,861
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 755,355
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 214,718
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 212,157
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 212,157
XII. Kurzové zisky (663) 2,561
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 217,898
O. Kurzové straty (563) 216,862
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,036
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,180
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 257,681
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 53,176
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 53,712
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -536
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 204,505
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31362095 DIČ: 2020296190 IČ DPH: SK2020296190
 • Sídlo: MAYA, Čajakova 13, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05 29.04.2010
  Ing. Peter Čermák 56 Láb 900 67 12.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marcela Mojtová 1 075 484 € (90%) Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05
  Ing. Peter Čermák 119 499 € (10%) 56 Láb 900 67
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Katarína Hronová Tallerova 5 Bratislava 811 02
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   15.06.2013Noví spoločníci:
   Katarína Hronová Tallerova 5 Bratislava 811 02
   14.06.2013Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   02.08.2011Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05 Vznik funkcie: 29.04.2010
   01.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.04.2010
   22.02.2011Noví spoločníci:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá Strmá 2 Nitra 949 01
   21.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   28.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.04.2010
   29.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čermák 56 Láb 900 67
   02.02.2005Nové predmety činnosti:
   služby umeleckej a castingovej agentúry - sprostredkovanie v oblasti kultúry
   producentská činnosť v oblasti televíznej, filmovej a divadelnej tvorby
   08.07.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   07.07.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   02.03.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   01.03.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   06.03.2000Nové predmety činnosti:
   technické činnosti spojené s tvorbou filmov a videozáznamov
   prenájom audiovizuálnej techniky
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   30.04.1999Nové sidlo:
   Čajakova 13 Bratislava 811 05
   29.04.1999Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   21.09.1998Nové predmety činnosti:
   reprodukcia nahraných nosičov zvuku a obrazu
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   výroba audiovizuálnych záznamov
   Noví spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1993Nové obchodné meno:
   MAYA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj a distribúcia nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   nákup a predaj licenčných práv k filmovým a audiovizuálnym programom na základe uzavretých zmlúv
   výroba jazykových verzií k filmovým a audiovizuálnym programom
   výroba zvukových pásov k filmovým a audiovizuálnym programom
   vydavateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra