Vytvoriť faktúru

NECTEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NECTEL
IČO 31362141
DIČ 2020319730
IČ DPH SK2020319730
Dátum vzniku 26 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NECTEL
Hrachová 18D
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 103 448 €
Zisk 19 647 €
Aktíva 2 595 612 €
Vlastný kapitál 1 943 189 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243330088, 0423339990, 0243630611, 0243630612, 0243630613
Fax(es) 0243339990
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,945,505
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 258,833
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 252,902
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,250
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 141,652
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,931
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,931
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,670,586
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 130,401
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 130,401
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 37,558
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 35,980
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,980
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,578
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,471,883
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,470,277
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,715
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,436,562
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,606
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,030,744
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 40,663
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 990,081
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,086
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 83
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,003
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,945,505
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,900,870
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 797
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 4,242
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 4,242
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,866,184
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,866,184
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,647
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,044,635
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 46,245
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,518
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 43,727
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 914,077
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 518,034
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,810
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 504,224
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 149,498
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,391
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 73,051
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 45,291
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 112,634
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,178
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 82,715
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 82,715
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,598
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,105,275
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,103,448
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,986,169
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 101,137
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,142
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,047,885
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,363,221
D. Služby (účtová skupina 51) 2,022,652
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,482,138
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,083,418
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 371,301
4. Sociálne náklady (527, 528) 27,419
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,221
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 68,235
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 68,235
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 53,137
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -22,017
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73,298
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 55,563
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,600,296
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,826
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1,208
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 162
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 162
XII. Kurzové zisky (663) 456
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,114
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 1,207
O. Kurzové straty (563) 373
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 21,534
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,288
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,275
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,628
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,206
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,578
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,647
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016