Vytvoriť faktúru

Reckitt Benckiser - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Reckitt Benckiser
IČO 31362150
DIČ 2020318025
IČ DPH SK2020318025
Dátum vzniku 26 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reckitt Benckiser
Drieňová 3
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 349 565 €
Zisk 455 068 €
Aktíva 134 672 756 €
Vlastný kapitál 130 479 378 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255410921
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 120,378,973
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 115,058,220
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,221
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,221
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 115,040,999
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 115,040,999
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,975,206
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 15,968
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 15,968
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,045,165
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,917,372
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,917,372
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,925,249
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 200,570
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,974
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 914,073
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 711
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 913,362
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 345,547
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 59,282
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 286,265
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 120,378,973
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 115,503,370
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 115,040,999
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 455,068
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,875,603
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,201
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,201
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,298,185
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,070,418
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,070,418
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,221
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,925
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 201,621
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,557,217
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,557,217
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,361,492
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,349,565
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,256,711
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 53,197
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,496
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,161
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,508,509
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,745,197
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 39,223
D. Služby (účtová skupina 51) 14,398,974
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 272,941
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 194,767
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 76,312
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,862
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) -2,456
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,290
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,290
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 26,215
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -10,789
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,914
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 841,056
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,126,514
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,516
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11,927
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 11,927
XII. Kurzové zisky (663) 22,589
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 222,249
O. Kurzové straty (563) 217,981
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,268
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -187,733
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 653,323
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 198,255
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 194,633
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,622
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 455,068
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015