Vytvoriť faktúru

PPD Services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PPD Services
IČO 31362168
DIČ 2020296201
IČ DPH SK2020296201
Dátum vzniku 26 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPD Services
Tuhovská 1
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 977 028 €
Zisk 19 521 €
Aktíva 483 920 €
Vlastný kapitál 125 706 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948206939, +421948194056, +421948089671, +421948125284, +421948430732, +421948480342, +421948450761
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 342,952
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,578
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 484
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 484
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,094
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,094
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 338,042
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,396
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 156
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,240
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,615
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,450
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 326,014
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 314,857
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 314,857
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 262
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,895
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,017
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 563
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,454
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,332
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,332
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 342,952
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,228
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 55,069
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 55,069
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,507
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,507
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,131
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 89,528
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,397
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,521
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,707
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,797
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,797
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,708
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,536
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,536
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,889
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,794
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,516
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,709
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 264
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,268
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,268
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,648
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 33,286
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 17
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 17
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 978,172
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 977,028
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 955,206
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,395
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,427
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,741
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 152,122
D. Služby (účtová skupina 51) 316,015
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 457,952
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 328,714
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 121,485
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,753
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,100
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,671
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,671
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,741
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,140
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,287
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,069
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,144
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,139
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,139
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,691
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,792
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,792
O. Kurzové straty (563) 23
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,876
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,740
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,219
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,219
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,521
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015