Vytvoriť faktúru

PERSONA GRATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERSONA GRATA
IČO 31362346
DIČ 2020891510
Dátum vzniku 30 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERSONA GRATA
Kolískova 12
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 700 €
Zisk 1 375 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,840
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,832
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,056
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,056
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,056
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,776
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,663
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 113
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,840
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,205
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,191
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,284
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,093
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,375
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 155
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,700
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,700
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,700
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,781
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,506
D. Služby (účtová skupina 51) 1,455
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 445
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,375
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,375
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,919
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,739
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 64
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -64
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,855
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4442359.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015