Vytvoriť faktúru

BSP Training - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BSP Training
IČO 31362443
DIČ 2020301921
IČ DPH SK2020301921
Dátum vzniku 01 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSP Training
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 272 €
Zisk 611 €
Kontaktné informácie
Email info@cit.sk
Phone(s) 0255642902, 0220903500
Fax(es) 0255642904
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,321
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 90,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,263
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 99,321
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 98,129
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 139,418
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 139,418
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,448
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -52,348
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 611
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,192
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,192
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 232
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,272
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,272
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,620
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 799
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 821
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,652
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -799
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,571
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362443 DIČ: 2020301921 IČ DPH: SK2020301921
 • Sídlo: BSP Training, K Železnej studienke 27, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Trubač Hlinkova 8 Bernolákovo 900 27 13.09.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Trubač 55 767 € (40%) Hlinkova 8 Bernolákovo 900 27
  RNDr. Martin Šamaj, CSc. 83 651 € (60%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2014Noví spoločníci:
   RNDr. Martin Šamaj , CSc. Prepoštská 8 Bratislava 811 01
   Ing. Ján Trubač Hlinkova 8 Bernolákovo 900 27
   17.12.2014Zrušeny spoločníci:
   BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. IČO: 00 685 399 Prepoštská 8 Bratislava 811 01
   15.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trubač Hlinkova 8 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 13.09.2012
   14.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Mečiar A. Mišúta 11/720 Prievidza 971 01
   Ing. Jozef Mečiar Vlčanská 4 Šaľa 927 01
   Ing. Karol Nagy Trenčianska 17 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mečiar A. Mišúta 11/720 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.03.2010
   Ing. Karol Nagy Trenčianska 17 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.04.2012
   04.05.2012Nové obchodné meno:
   BSP Training, s. r. o.
   Nové sidlo:
   K Železnej studienke 27 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Nagy Trenčianska 17 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.04.2012
   03.05.2012Zrušené obchodné meno:
   CIT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mraziarenská 25 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   exe, spoločnosť s ruením obmedzeným IČO: 17 321 450 Na Hrebienku 5 Bratislava 811 02
   Ing. Maroš Füleky Strmý vŕšok 154/8152 Bratislava 841 06
   Ing. Alexander Harmath Čsl. armády 22/1020 Šaľa 927 01
   05.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Harmath Čsl. armády 22/1020 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 29.03.2010
   23.07.2010Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Gallo Azovská 2 Bratislava 821 08
   19.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Füleky Strmý vŕšok 154/8152 Bratislava 841 06
   Ing. Alexander Harmath Čsl. armády 22/1020 Šaľa 927 01
   Ing. Marek Mečiar A. Mišúta 11/720 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Harmath Čsl. armády 22/1020 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 29.03.2010
   Ing. Marek Mečiar A. Mišúta 11/720 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.03.2010
   18.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Maroš Füleky Bílikova 42 Bratislava 841 01
   Ing. Alexander Harmath ČSĽA 1020/22 Šaľa 927 01
   Ing. Marek Mečiar A.Mišúta 11/5 Prievidza 971 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Gallo Azovská 2 Bratislava 821 08
   RNDr. Martin Šamaj Prepoštská 8 Bratislava
   08.03.2005Nové sidlo:
   Mraziarenská 25 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Füleky Bílikova 42 Bratislava 841 01
   Ing. Alexander Harmath ČSĽA 1020/22 Šaľa 927 01
   Ing. Jozef Mečiar Vlčanská 4 Šaľa 927 01
   Ing. Marek Mečiar A.Mišúta 11/5 Prievidza 971 01
   Ing. Karol Nagy Trenčianska 17 Bratislava 821 09
   07.03.2005Zrušené sidlo:
   Prepoštská 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie v Software
   06.12.2001Nové obchodné meno:
   CIT, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   exe, spoločnosť s ruením obmedzeným IČO: 17 321 450 Na Hrebienku 5 Bratislava 811 02
   BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. IČO: 00 685 399 Prepoštská 8 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Peter Gallo Azovská 2 Bratislava 821 08
   05.12.2001Zrušené obchodné meno:
   CIT., spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   BSP Softwaredistribution Czechoslovakia a.s. IČO: 00 685 399 Prepoštská 8 Bratislava
   EXE, spol. s r.o. IČO: 17 321 450 Hlboká cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1997Noví spoločníci:
   BSP Softwaredistribution Czechoslovakia a.s. IČO: 00 685 399 Prepoštská 8 Bratislava
   EXE, spol. s r.o. IČO: 17 321 450 Hlboká cesta 3 Bratislava
   RNDr. Peter Gallo Azovská 2 Bratislava 821 08
   26.11.1997Zrušeny spoločníci:
   BSP SOFTWARE DISTRIBUTION, a.s. Bratislava
   EXE, spol. s r.o. IČO: 17 321 450 Hlboká cesta 3 Bratislava
   RNDr. Peter Gallo Azovská 2 Bratislava
   26.03.1996Noví spoločníci:
   BSP SOFTWARE DISTRIBUTION, a.s. Bratislava
   EXE, spol. s r.o. IČO: 17 321 450 Hlboká cesta 3 Bratislava
   25.03.1996Zrušeny spoločníci:
   BSP SOFTWARE DISTRIBUTION, a.s. Bratislava
   23.11.1995Noví spoločníci:
   BSP SOFTWARE DISTRIBUTION, a.s. Bratislava
   RNDr. Peter Gallo Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Šamaj Prepoštská 8 Bratislava
   22.11.1995Zrušeny spoločníci:
   BSP SOFTWARE DISTRIBUTION, a.s. Bratislava
   RNDr. Peter Gallo Azovská 2 Bratislava
   Ing. Dušan Chvojka Godrova 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Tóth Trenčianska 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Chvojka Godrova 1 Bratislava
   RNDr. Martin Šamaj Prepoštská 8 Bratislava
   01.12.1993Nové obchodné meno:
   CIT., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prepoštská 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie v Software
   Noví spoločníci:
   BSP SOFTWARE DISTRIBUTION, a.s. Bratislava
   RNDr. Peter Gallo Azovská 2 Bratislava
   Ing. Dušan Chvojka Godrova 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Tóth Trenčianska 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Chvojka Godrova 1 Bratislava
   RNDr. Martin Šamaj Prepoštská 8 Bratislava