Vytvoriť faktúru

MEDIAL CAPITAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIAL CAPITAL
IČO 31362524
DIČ 2020885383
IČ DPH SK2020885383
Dátum vzniku 26 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIAL CAPITAL
Plynárenská 3, P.O.Box 23
82006
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 102 €
Zisk -142 872 €
Aktíva 6 218 020 €
Vlastný kapitál 3 641 877 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253416120, 0253416233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,114,702
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 423,512
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 90,370
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,704
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 35,666
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 333,142
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 14,535
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 318,607
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,606,414
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 66
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,451,437
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 166
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,451,271
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,398
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,398
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,398
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 87,174
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 87,174
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,339
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 46
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62,293
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 84,776
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 83,795
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 963
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 18
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,114,702
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,509,370
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,555,933
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,555,933
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 255,600
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 255,600
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 11,216
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 11,216
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 829,493
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,118,818
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -289,325
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -142,872
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,605,332
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,581,246
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,436,951
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 146
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 144,146
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,088
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 895
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 895
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,686
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,891
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,556
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,998
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,998
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 106,818
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,102
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,102
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 182,363
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,005
D. Služby (účtová skupina 51) 11,624
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 131,793
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 96,773
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,427
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,593
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 649
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 30,350
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 30,350
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,942
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -181,261
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -16,629
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106,818
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 16,597
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 90,221
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 90,221
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,286
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 16,597
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 42,071
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 42,071
O. Kurzové straty (563) 162
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 7,940
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 516
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 39,532
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -141,729
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,143
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,179
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -36
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -142,872
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362524 DIČ: 2020885383 IČ DPH: SK2020885383
 • Sídlo: MEDIAL CAPITAL, Plynárenská 3, P.O.Box 23, 82006, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ondrej Štrigner 157 Most pri Bratislave 900 46 12.01.1996
  Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 23.04.1997
  Ing. Ľubo Fabšič Na hriadkach 51 Bratislava 841 01 08.12.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MEDIAL, družstvo 1 811 957 € (70.9%) Bratislava 851 04
  Tomáš Fabšič 743 976 € (29.1%) Heyrovského 16 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.03.2007Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo Haanova 10/a Bratislava 851 04
   11.03.2007Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   06.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   10.03.2005Noví spoločníci:
   Tomáš Fabšič Heyrovského 16 Bratislava 841 03
   09.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   07.11.2003Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   06.11.2003Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   Ľudovít Izsák 1292 Neded
   01.10.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru z účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   faktoring a forfaiting
   leasing
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   Ľudovít Izsák 1292 Neded
   30.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovateľské služby k horeuvedeným činnostiam
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   VZTMontáže, s.r.o. IČO: 35 697 661 Plynárenská 3, P.O.Box 23 Bratislava 26 820 06
   08.12.1999Nové obchodné meno:
   MEDIAL CAPITAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3, P.O.Box 23 Bratislava 26 820 06
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   VZTMontáže, s.r.o. IČO: 35 697 661 Plynárenská 3, P.O.Box 23 Bratislava 26 820 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubo Fabšič Na hriadkach 51 Bratislava 841 01
   07.12.1999Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL LIFT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Čajakova 28 Bratislava 833 25
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1997Noví spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   22.04.1997Zrušeny spoločníci:
   EKOSTROJ a.s IČO: 31 370 292 Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   12.01.1996Noví spoločníci:
   EKOSTROJ a.s IČO: 31 370 292 Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ondrej Štrigner 157 Most pri Bratislave 900 46
   11.01.1996Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Vačko Kuklovská 51 Bratislava
   26.11.1993Nové obchodné meno:
   MEDIAL LIFT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 28 Bratislava 833 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovateľské služby k horeuvedeným činnostiam
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   Ing. Július Vačko Kuklovská 51 Bratislava