Vytvoriť faktúru

PEPSI-COLA SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEPSI-COLA SR
IČO 31362681
DIČ 2020315396
IČ DPH SK2020315396
Dátum vzniku 06 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEPSI-COLA SR
Nádražná 534
90101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 604 294 €
Zisk -298 983 €
Kontaktné informácie
Email job.sk@pepsiamericas.com
Phone(s) 0484285227, 0484714811, 0484714821, 0557983710, 0557983714, 0557983777, 0347963110
Fax(es) 0347963168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,060,757
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,415,220
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 78,901
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 48,606
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 4,283
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 26,012
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,331,672
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 165,970
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,619,988
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,268,116
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 277,598
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,647
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 4,647
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,128,859
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 784,126
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 784,126
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 392,217
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 392,217
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,270,560
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,102,178
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,102,178
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 168,382
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,681,956
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,406
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,669,550
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,516,678
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 874,628
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 602,739
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 39,311
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,060,757
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,598,785
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 52,249,718
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 52,249,718
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 122,555
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 122,555
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -45,474,505
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,463,585
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -49,938,090
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -298,983
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,461,972
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 293,812
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 281,336
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,476
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 30,287
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 30,287
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,858,608
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,207,659
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,207,659
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 142,252
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 99,093
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 409,272
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 332
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,277,492
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 735,923
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 541,569
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,773
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,408,261
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,604,294
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,408,261
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,446
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,987
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 179,600
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,722,951
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,976,725
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,178,184
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 4,457
D. Služby (účtová skupina 51) 9,187,327
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,263,308
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,294,202
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 842,907
4. Sociálne náklady (527, 528) 126,199
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 75,392
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 848,771
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 848,771
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,351
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 74,393
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,043
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -118,657
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,066,014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102,428
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 102,419
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 279,872
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,544
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,544
O. Kurzové straty (563) 243,370
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27,958
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -177,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -296,101
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -298,983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362681 DIČ: 2020315396 IČ DPH: SK2020315396
 • Sídlo: PEPSI-COLA SR, Nádražná 534, 90101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Josef Neumann 119 Čtyřkoly 257 22 Česká republika 28.07.2006
  Ing. Jakub Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika 30.04.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  P-Americas, LLC 50 376 751 € (100%) Somers New York 015 89 Spojené štáty americké
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jakub Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2014
   09.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaku Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2014
   06.06.2014Noví spoločníci:
   P-Americas, LLC One Pepsi Way Somers New York 015 89 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaku Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2014
   05.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Randy Michael Pankevicz Tobin Court 66 London, Ontario N6K 3Y4 Kanada Vznik funkcie: 31.12.2003
   01.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Josef Neumann 119 Čtyřkoly 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 28.07.2006
   31.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Eamonn Martin Murphy 15 Riverview Estate, Glasheen Road Cork City Írska republika Vznik funkcie: 23.12.2002
   28.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Andrew Holmes 14466 North 87 Avenue AZ 85381, Peoria USA Vznik funkcie: 23.12.2002
   06.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Randy Michael Pankevicz Tobin Court 66 London, Ontario N6K 3Y4 Kanada Vznik funkcie: 31.12.2003
   05.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01 Vznik funkcie: 21.02.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   08.10.2003Noví spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01 Vznik funkcie: 21.02.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   Michael Andrew Holmes 14466 North 87 Avenue AZ 85381, Peoria USA Vznik funkcie: 23.12.2002
   Eamonn Martin Murphy 15 Riverview Estate, Glasheen Road Cork City Írska republika Vznik funkcie: 23.12.2002
   07.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01
   25.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivona Datková Šrobárova 2668/25 Poprad 058 01 Skončenie funkcie: 18.06.2002
   26.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01
   25.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Paulenová Ivánska cesta 11 Bratislava 821 04
   28.03.2000Nové sidlo:
   Nádražná 534 Malacky 901 01
   27.03.2000Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 820 04
   08.02.2000Noví spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   07.02.2000Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Zonnebaan 35 3606 CH Maarssen Holandsko
   27.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivona Datková Šrobárova 2668/25 Poprad 058 01 Skončenie funkcie: 18.06.2002
   Ing. Mária Paulenová Ivánska cesta 11 Bratislava 821 04
   26.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Kevin James Mulkerin Závodná 19 Bratislava
   01.06.1998Noví spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Zonnebaan 35 3606 CH Maarssen Holandsko
   31.05.1998Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   14.04.1997Noví spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   13.04.1997Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   05.12.1996Noví spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   04.12.1996Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   28.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Kevin James Mulkerin Závodná 19 Bratislava
   27.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Molnár Smolenická 1 Bratislava
   22.06.1994Nové sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 820 04
   Noví spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   21.06.1994Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 19
   Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   PEPSI-COLA SR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj potravinárskych a priemyselných výrobkov vrátane veľkoobchodu
   distribučná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Molnár Smolenická 1 Bratislava