Vytvoriť faktúru

ČKD SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ČKD SLOVENSKO
IČO 31362761
DIČ 2020318036
IČ DPH SK2020318036
Dátum vzniku 15 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČKD SLOVENSKO
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 211 157 €
Zisk -2 625 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255640586, 0255569595
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,702
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 22,239
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,676
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 65,702
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,258
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 14,073
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,955
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24,216
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,625
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,444
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,900
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,074
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,301
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,412
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 113
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,544
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 211,157
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 211,157
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 211,162
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,598
C. Služby (účtová skupina 51) 43,158
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 148,124
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,370
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 887
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 154,401
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,663
M. Nákladové úroky (562) 96
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,567
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,659
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,664
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,625
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016