Vytvoriť faktúru

Porsche Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Porsche Slovakia
IČO 31362788
DIČ 2020344018
IČ DPH SK2020344018
Dátum vzniku 02 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Porsche Slovakia
Vajnorská 160
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 311 060 913 €
Zisk 6 448 834 €
Kontaktné informácie
Email weltauto@weltauto.sk
Webová stránka http://www.weltauto.sk
Phone(s) +421249262512, +421249262600
Fax(es) 0249262444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,752,965
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,870,786
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 103,105
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 103,105
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,767,681
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 77,302
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,133
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,637,246
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,829,451
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 26,701,573
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 26,701,573
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 179,680
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 179,680
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,749,586
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,686,956
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,686,956
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,079
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55,551
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 198,612
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,664
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 190,948
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 52,728
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 52,728
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,752,965
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,727,690
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,493,727
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,493,727
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 149,373
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 149,373
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,941,728
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,941,728
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,694,028
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,694,028
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,448,834
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,445,988
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 44,685
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 44,685
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 196,835
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 196,835
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,494,529
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,840,673
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,840,673
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,292,571
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,361,261
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 709,939
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 194,545
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 515,394
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,579,287
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 283,812
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 5,041,922
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,253,553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 311,060,932
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 311,060,913
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 260,320,196
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,304,810
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,339,691
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,096,216
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 302,399,283
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 235,556,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,463,494
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 61,200
D. Služby (účtová skupina 51) 15,938,656
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,492,391
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,620,864
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 811,493
4. Sociálne náklady (527, 528) 60,034
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,275
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 412,509
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 412,509
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,196,635
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -82,911
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,339,824
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,661,630
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,605,446
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 19
XII. Kurzové zisky (663) 229
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 119,770
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 50,306
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50,306
O. Kurzové straty (563) 101
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69,363
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -119,522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,542,108
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,093,274
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,101,591
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -8,317
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,448,834
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362788 DIČ: 2020344018 IČ DPH: SK2020344018
 • Sídlo: Porsche Slovakia, Vajnorská 160, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Bujna Hlinkova 2140/28 Ivanka pri Dunaji 900 28 20.09.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. 1 492 977 € (99.9%) Rakúsko
  Porsche Automotive Investment GmbH 750 € (0.1%) Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.04.2015Nové predmety činnosti:
   Skladovanie
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Administratívne služby
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Reklamné a marketingové služby
   Vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Bujna Hlinkova 2140/28 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 20.09.2012
   09.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Frühwirth Berggasse 7 Hornsburg/Kreuttal A-2114 Rakúsko Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.05.2011Noví spoločníci:
   Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. Salzburg Rakúsko
   19.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Porsche Automotive Gesellschaft m.b.H. Salzburg Rakúsko
   16.04.2010Noví spoločníci:
   Porsche Automotive Investment GmbH Salzburg Rakúsko
   Porsche Automotive Gesellschaft m.b.H. Salzburg Rakúsko
   15.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Porsche Gesellschaft m.b.H. Vogelweiderstarsse 75 Salzburg Rakusko
   01.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Franz Frühwirth Berggasse 7 Hornsburg/Kreuttal A-2114 Rakúsko Vznik funkcie: 01.01.2007
   31.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Beranek Nordgasse 7 Natschbach 2620 Rakúsko Vznik funkcie: 02.12.1993
   16.07.2003Nové predmety činnosti:
   vedenie učtovnícstva
   Nový štatutárny orgán:
   Johann Beranek Nordgasse 7 Natschbach 2620 Rakúsko Vznik funkcie: 02.12.1993
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Beranek Nordgasse 7 Natschbach 2620 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 3272/13 Bratislava
   22.08.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov na zákazku/
   26.03.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Johann Beranek Nordgasse 7 Natschbach 2620 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 3272/13 Bratislava
   25.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Beránek Natsbach - Loipersbach Austria dlhodobý pobyt na území SR : Tichá 4 Bratislava
   12.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kramár J. Stanislava 9 Bratislava
   29.01.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 160 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základnách služieb
   prenájom strojov a prístrojov bez obslužného materiálu
   prenájom meracej a regulačnej techniky a malej mechanizácie
   Noví spoločníci:
   Porsche Gesellschaft m.b.H. Vogelweiderstarsse 75 Salzburg Rakusko
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Jána Jonáša 1 Bratislava 843 01
   Zrušeny spoločníci:
   Porsche Österreich Gesellschaft m.b.H. Fanny - von - Lehnert Strasse 1 Salzburg Salzburg
   20.03.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
   nákup a predaj za účelom predaja iným prevádzkovateľom
   automatizované spracovanie dát
   výroba a oprava prístrojov a zariadení spotrebnej elektroniky
   22.05.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kramár J. Stanislava 9 Bratislava
   21.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.03.1994Nové sidlo:
   Jána Jonáša 1 Bratislava 843 01
   Noví spoločníci:
   Porsche Österreich Gesellschaft m.b.H. Fanny - von - Lehnert Strasse 1 Salzburg Salzburg
   02.03.1994Zrušené sidlo:
   Dolnozemská 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Porsche Österreich Gesellschaft m.b.H. Fanny - von - Lehnert Strasse 1 Salzburg Salzburg
   02.12.1993Nové obchodné meno:
   Porsche Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dolnozemská 5 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Porsche Österreich Gesellschaft m.b.H. Fanny - von - Lehnert Strasse 1 Salzburg Salzburg
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johann Beránek Natsbach - Loipersbach Austria dlhodobý pobyt na území SR : Tichá 4 Bratislava