Vytvoriť faktúru

KARA SLOVAKIA - WT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARA SLOVAKIA - WT
Stav Zrušená
IČO 31362834
DIČ 2020385862
IČ DPH SK2020385862
Dátum vzniku 07 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARA SLOVAKIA - WT
Okružná 3239
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 765 €
Zisk -72 573 €
Kontaktné informácie
Email jurcik@kara.sk
Phone(s) 0326523132, 0326524979, 0326524987, 0905124000, 0326523135, 0326523136
Fax(es) 0326523132
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 117,181
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,831
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 95,831
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 95,831
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,350
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,320
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,317
3. Výrobky (123) - /194/ 18,003
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,360
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,360
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,360
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 670
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 668
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,181
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -312,634
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,344
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,344
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 25,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,319
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 41,200
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 41,200
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -319,924
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 347,659
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -667,583
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,573
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 429,815
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 698
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 698
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 424,832
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,044
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,044
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 281,437
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,507
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 45,525
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,319
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,099
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,099
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 186
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 74,689
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,765
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,390
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 30,044
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,255
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,497
V. Aktivácia (účtová skupina 62) -3,919
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,492
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 138,156
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,077
D. Služby (účtová skupina 51) 3,154
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 124,489
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 89,090
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,341
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,058
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 726
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) -24,142
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) -24,142
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 16,810
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,042
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -70,391
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,042
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,242
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10
O. Kurzové straty (563) 29
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,203
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,222
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -71,613
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,573
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
 • IČO:31362834 DIČ: 2020385862 IČ DPH: SK2020385862
 • Sídlo: KARA SLOVAKIA - WT, Okružná 3239, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.07.2016Zrušené obchodné meno:
   KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Okružná 3239 Modra 900 01
   27.05.2016Nové sidlo:
   Okružná 3239 Modra 900 01
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r.o.
   07.12.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným