Vytvoriť faktúru

PODRAVKA INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PODRAVKA INTERNATIONAL
IČO 31363172
DIČ 2020296267
IČ DPH SK2020296267
Dátum vzniku 08 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PODRAVKA INTERNATIONAL
Jesenského 1486
96001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 224 168 €
Zisk 330 067 €
Kontaktné informácie
Email podravka@podravka.sk
Phone(s) 0455240911, 0455240915, 0455240917, 0455240919, 0455240929, 0455240939, 0250202811
Fax(es) 0250202825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,941,188
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 842,015
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 842,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 246,825
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 591,919
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,271
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,094,311
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 830,683
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,917
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 803,766
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,064,725
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,056,006
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,056,006
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,859
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 860
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,198,903
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 815
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,198,088
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,862
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,862
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,941,188
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,740,697
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 608,678
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 608,678
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 60,868
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 60,868
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 226,397
2. Ostatné fondy (427, 42X) 226,397
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,514,687
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,514,687
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 330,067
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,200,440
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 50,785
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18,741
12. Odložený daňový záväzok (481A) 32,044
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,075,787
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 901,524
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 901,524
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 37,585
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 29,173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 107,505
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 73,493
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,667
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 51,826
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 375
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 51
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 51
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,162,005
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,224,168
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,148,224
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,997
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 32,840
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,957
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,150
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,782,802
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,292,755
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 154,385
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 12,397
D. Služby (účtová skupina 51) 1,330,607
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 894,245
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 631,468
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 217,281
4. Sociálne náklady (527, 528) 45,496
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26,006
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) -3,766
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,834
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -27,600
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 32,527
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,414
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,232
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 441,366
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,403,917
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 104
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 104
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,619
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 41
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,578
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 438,853
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 108,786
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 100,187
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 8,599
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 330,067
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363172 DIČ: 2020296267 IČ DPH: SK2020296267
 • Sídlo: PODRAVKA INTERNATIONAL, Jesenského 1486, 96001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Decembra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.04.2010Nové sidlo:
   Jesenského 1486 Zvolen 960 01
   20.04.2010Zrušené sidlo:
   Haburská 49/D Bratislava 821 01
   12.10.2007Nové sidlo:
   Haburská 49/D Bratislava 821 01
   11.10.2007Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 68 Bratislava 821 08
   25.02.2006Noví spoločníci:
   Podravka - Lagris a.s. Dolní Lhota 39 Lhota u Luhačovic 763 23 Česká republika
   24.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Lagris a.s. Dolní Lhota 39 Lhota u Luhačovic 763 23 Česká republika
   08.04.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov, vozidiel, zariadení a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a kultúry
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   leasing spojený s financovaním
   veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami
   balenie poľnohospodárskych výrobkov
   cestná motorová doprava-vnútroštátna nákladná cestná doprava
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozshu voľných živností
   kúpa tovatu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Lagris a.s. Dolní Lhota 39 Lhota u Luhačovic 763 23 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Rybár Tulská 37 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 31.03.2005
   07.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 30.05.2001
   04.01.2005Noví spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, d.d. A. Starčeviča 32 Koprivnica Chorvátska republika
   03.01.2005Zrušeny spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, d.d. Koprivnica A. Starčeviča 32 Koprivnica
   CERERE, s.r.l. Via Torrebianca 43 Trieste Taliansko
   09.07.2002Noví spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, d.d. Koprivnica A. Starčeviča 32 Koprivnica
   Nový štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 30.05.2001
   08.07.2002Zrušeny spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, p.o. Koprivnica Iva Marinkoviča 32 Koprivnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   06.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   23.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Antun Vresk Mosna 7 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Magurská 2780/37 Bratislava - Nové Mesto
   27.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdravko Punčikar Varaždinska 65 Subotica Podravka Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava
   05.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Antun Vresk Mosna 7 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Magurská 2780/37 Bratislava - Nové Mesto
   02.06.2000Nové sidlo:
   Záhradnícka 68 Bratislava 821 08
   01.06.2000Zrušené sidlo:
   Radvanská 38 Bratislava 811 01
   27.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Zdravko Punčikar Varaždinska 65 Subotica Podravka Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava
   26.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Franjo Jurjevič Hribarov prilaz 6/8 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 38 Bratislava
   19.04.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   03.03.1994Nový štatutárny orgán:
   Franjo Jurjevič Hribarov prilaz 6/8 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 38 Bratislava
   02.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Viera Jurkovičová Furdekova 11 Bratislava
   08.12.1993Nové obchodné meno:
   PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 38 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi výrobkami
   veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   leasing priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, p.o. Koprivnica Iva Marinkoviča 32 Koprivnica
   CERERE, s.r.l. Via Torrebianca 43 Trieste Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Viera Jurkovičová Furdekova 11 Bratislava