Vytvoriť faktúru

NIKKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NIKKO
IČO 31363253
DIČ 2020859445
IČ DPH SK2020859445
Dátum vzniku 09 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIKKO
Strojnícka 99
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 235 301 €
Zisk -12 282 €
Kontaktné informácie
Email nikkoauto@azet.sk
Phone(s) 0904888887
Mobile phone(s) +421903461390, +421904888887, 0904888887, 0940888882
Fax(es) 0244882390
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,596,691
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,051,464
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,051,464
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 532,178
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 288,417
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 230,869
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 540,534
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,745
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,745
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 153,555
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 151,489
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 151,489
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,907
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 359,234
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,783
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 326,451
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,693
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,882
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,811
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,596,691
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,950
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,389
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,389
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,935
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,935
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 19
2. Ostatné fondy (427, 42X) 19
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -31,111
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 95,663
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -126,774
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,282
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,571,283
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,316
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,316
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,094,183
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,220
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,220
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,073,886
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 868
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 488
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,567
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 154
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,430
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,430
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 471,354
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 458
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 458
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 235,404
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 235,301
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,745
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 197,838
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,718
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,442
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,221
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,473
D. Služby (účtová skupina 51) 66,486
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,571
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,707
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,770
4. Sociálne náklady (527, 528) 94
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24,083
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,963
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,963
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,645
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,141
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,403
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 71
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 236
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -135
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,276
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,282
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015